International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education 2021, Vol. 5(1) 186-196

Seçmeli Ders Olarak “Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme” : Öğretmen Adayları  İçin Ne İfade Ediyor?

Şefika Melike Çağatay

pp. 186 - 196   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2021.333.12

Published online: March 30, 2021  |   Number of Views: 33  |  Number of Download: 109


Abstract

Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu öğrenme dersi, 2018-2019 eğitim öğretim yılında, eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme programı seçmeli ders olarak eklenmiştir. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının bu derse ve hayat boyu öğrenme-yetişkin eğitimi kavramlarına yönelik görüşlerini ve öğretmen adaylarının öğrenme ihtiyaçlarını belirlemektir. Araştırma nitel desende bir durum çalışmasıdır. Dersi seçen 38 öğrenciden yapılandırılmış görüşme formu ile veri toplanmıştır. Betimsel analizle kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrenciler ders hakkında bilgi sahibi değildirler ve dersi seçerken araştırma yapmamışlardır. Derse ilişkin kavramlarla ilgili bilgiye ihtiyaçları vardır. Dersi yürüten öğretim elemanının kim olduğu ve seçimlik derslerle ilgili arkadaş tavsiyesi ders seçiminde en önemli belirleyicidir. Öğretmen adayları, dersin öğretmenlik mesleğinde ailelerle kuracakları iletişimde katkı sağlayacağını düşünmektedir. Öğretmen adayları, hayat boyu öğrenen birey yolculuğunda fakülte ve üniversite olanakları kapsamında desteklemelidir. Öğrenim gördükleri bölümlerde öğrencilerin öğretim programına ilişkin bütüncül bir bakış açısı kazandırılmalıdır.  Öğretmen adaylarının yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme kavramlarına ilişkin beceri, tutum ve görüşleri karma araştırma yöntemleri ile farklı açılardan incelenebilir.

Keywords: Elective course, adult education and life long learning, teacher training, teacher candidates, case study


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Cagatay, S.M. (2021). Seçmeli Ders Olarak “Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme” : Öğretmen Adayları  İçin Ne İfade Ediyor? . International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(1), 186-196. doi: 10.29329/ijiape.2021.333.12

Harvard
Cagatay, S. (2021). Seçmeli Ders Olarak “Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme” : Öğretmen Adayları  İçin Ne İfade Ediyor? . International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(1), pp. 186-196.

Chicago 16th edition
Cagatay, Sefika Melike (2021). "Seçmeli Ders Olarak “Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme” : Öğretmen Adayları  İçin Ne İfade Ediyor? ". International Journal of Innovative Approaches in Education 5 (1):186-196. doi:10.29329/ijiape.2021.333.12.

References
  1. 1. Akar, H. A. F. (2017). Durum çalışması. Ahmet Saban ve Ali Ersoy (ed..) Eğitimde nitel araştırma desenleri. Ankara: Anı, (s. 139-177). Anı Yayıncılık. 2.Akyol, B. (2016). Teacher self-efficacy perceptions, learning oriented motivation, lifelong learning tendencies of candidate teachers: a modeling study. Eurasian Journal of Educational Research, 65, 19-34. 3. Akyürek, M. (2021). Üniversite öğrencilerininzaman yönetimi becerileri. Yükseköğretim Dergisi, doi:10.2399/yod.19.644818 Çevrimiçi erken baskı. 4.Coşkun, Y. M. ve Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme Eğilimleri. Haccetepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42: 108-120 5.Cropley A.J. ve. Knapper C.K.(1983) Higher education and the promotion of lifelong learning. Studies in Higher Education, 8:1, 15-21, DOI: 10.1080/03075078312331379081online yayın tarihi: Ağustos 2006. 6.Çağatay Ş. M. (2016). Öğretmen yetiştirmede öğrencilerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine ilişkin yönetsel uygulamalar. (Yayınlanmamış doktora tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 7.Duman, A (2007).Yetişkinler Eğitimi. Ütopya yayınlar. Geliştirilmiş ikinci baskı. 8.Gencel, İ. E. (2013). Öğretmen adaylarının yaşamboyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları. Eğitim ve Bilim 38(170), 237-252. 9.Gündoğdu, K., Yüksel, S., Akyol, B., Akar Vural, R. (2016). Hayat boyu öğrenme konusunda yayımlanan tez ve makalelere ilişkin bir içerik analizi: 2000-2015.  Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 1491-1513 . DOI: 10.17556/jef.88957 10.İliç, U. ve Haseski, H. İ. (2019). Öğretmen adaylarının Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi dersine yönelik görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 20(1), 51-66. doi:10.12984/egeefd.488612. 11. Kaya, H., E. (2016). Yaşam boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi. Nobel Yayıncılık. 12. Keskinkılıç.-Kara, B. (2019). Hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişimi. Figen Ereş (Ed.). Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme (s.95-107).  Pegem akademi. 13. Knowles, M. S. (1984). The adult learner (3rd ed.). Houston, TX: Gulf. 14.Lala, Ö., Yazar, T., Çolak, A. (2017). Öğretmenlerin yetişkin eğitimi kavramına ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla analizi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (3) , 80-99 . 15.Ünal K. ve Akay, C. (2017). Öğretmenlik mesleği ve yaşam boyu öğrenme: öğretmen adayları penceresinden. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13(3): 821-838” DOI: http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.339943. 16. Sayılan, F (2006). Herkes için eğitim: yaşam boyu öğrenme bağlamında Türkiye’de temel eğitim sorunu. Fevziye Sayılan ve Ahmet Yıldız. (yay . haz.) Yaşam Boyu Öğrenme (Sempozyum Bildirileri ve Tartışmalar) . ( s:10 6-116). Pegem akademi. 17. Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks: Sage Publications. 18. Tezcan, F.ve Deveci, T. (2018). Andragoji ve yaşamboyu öğrenme bağlamında yetişkinlerin öğrenmesi. Researcher: Social Science Studies.Cilt 6 / Sayı 2, s. 123-137 19.Yıldız, A (2004). Türkiye’deki yetişkin eğitimi araştırmalarına toplu bakış Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1) ss 78-97. 20.Yin (2009). Case study research, design and methods. (4. Ed.). Thousand Oaks CA: Sage Publications. 21.Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/SSS.pdf [Google Scholar] [Crossref]