International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2021, Vol. 5(3) 255-270

Öğretmen Adaylarının Sosyal Sermaye Düzeylerinin İncelenmesi

Fatih Mutlu Özbilen & Osman Çekiç

pp. 255 - 270   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2021.374.2

Published online: September 26, 2021  |   Number of Views: 26  |  Number of Download: 188


Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının sosyal sermaye düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma betimsel nitelikte olup tarama modeli ile desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında beş devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan 811 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Özbilen ve Çekiç (2017) tarafından geliştirilmiş “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Sosyal Sermaye Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 21 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğretmen adaylarının sosyal sermayelerinin yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının sosyal sermaye düzeylerinin cinsiyet, öğrenim görülen bölüm ve öğrenim görülen sınıf düzeyi bağımsız değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı fakat herhangi bir öğrenci topluluğu ve herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olma bağımsız değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarından hareketle lisans öğrenimleri süresince öğretmen adaylarına ilgi alanlarına uygun öğrenci topluluklarına ve sivil toplum kuruluşlarına üye olma konusunda rehberlik edilmesi gerektiği önerilmektedir.

Keywords: Sosyal sermaye, öğretmen adayı, öğrenci topluluğu, sivil toplum kuruluşu.


How to Cite this Article

APA 6th edition
Ozbilen, F.M. & Cekic, O. (2021). Öğretmen Adaylarının Sosyal Sermaye Düzeylerinin İncelenmesi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(3), 255-270. doi: 10.29329/ijiape.2021.374.2

Harvard
Ozbilen, F. and Cekic, O. (2021). Öğretmen Adaylarının Sosyal Sermaye Düzeylerinin İncelenmesi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(3), pp. 255-270.

Chicago 16th edition
Ozbilen, Fatih Mutlu and Osman Cekic (2021). "Öğretmen Adaylarının Sosyal Sermaye Düzeylerinin İncelenmesi ". International Journal of Innovative Approaches in Education 5 (3):255-270. doi:10.29329/ijiape.2021.374.2.

References
 1. Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 241-258). Westport, CT: Greenwood Press.  [Google Scholar]
 2. Brinkerhoff, J. M., Smith, S. C., & Teegen, H. (2007). Beyond the ‘Non’: The strategic space for NGOs in development. In J. M. Brinkerhoff, S. C. Smith & H. Teegen (Eds.), NGOs and the millennium development goals: Citizen action to reduce poverty (pp. 53-80), New York: Palgrave - Macmillan. [Google Scholar]
 3. Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum (11. baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 4. Büyüköztürk, Ş., Çokluk-Bökeoğlu, Ö. ve Köklü, N. (2009). Sosyal bilimler için istatistik (4. baskı), Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 5. Can, A. (2018). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (6. baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 6. Coleman, J. S. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.  [Google Scholar]
 7. Crosnoe, R. (2004). Social capital and the interplay of families and schools. Journal of Marriage and Family, 66,(2), 267-280. [Google Scholar]
 8. Çermik, H., Şahin, A. ve Doğan, B. (2017). Sınıf öğretmen adaylarının meslek tercih algıları: Değişimin boylamsal çözümlemesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 643-658. doi: 10.16986/HUJE.2016018402 [Google Scholar] [Crossref] 
 9. De Jong, T. (2010). Linking social capital to knowledge productivity: An explorative study on the relationship between social capital and learning in knowledge-productive networks (Published doctoral dissertation). University of Twente, Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences, Enschede.  [Google Scholar]
 10. Durkan-Şimşek, R. (2013). İlkokul ve ortaokullardaki sosyal sermaye düzeyi ile öğretmenlerin iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 11. Durlauf, S. N. & Fafchamps, M. (2004). Social capital. Working paper (No: 10485). National Bureau of Economic Research, Cambridge. doi: 10.3386/w10485 [Google Scholar] [Crossref] 
 12. Farr, J. (2004). Social capital: A conceptual history. Political Theory, 32(1), 6-33. doi: 10.1177/0090591703254978 [Google Scholar] [Crossref] 
 13. Field, J. (2008). Sosyal sermaye (Çev. B. Bilgen ve B. Şen). (2. Baskı). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 14. Flint, N. (2011). Schools, communities and social capital: Building blocks in the ‘Big Society’ (Research associate full rep.), Nottingham: National College for Leadership of Schools and Children's services (NCSL). Retrieved from https://dera.ioe.ac.uk/2981/ [Google Scholar]
 15. Fukuyama, F. (2002). Social capital and development: The coming agenda. SAIS Review, 22(1), 23-37. doi: 10.1353/sais.2002.0009  [Google Scholar] [Crossref] 
 16. Guðmundsson G. & Mikiewicz P. (2012). The concept of social capital and its usage in educational studies. Studia Edukacyjne, 22, 55-79.  [Google Scholar]
 17. Hanifan, L. J. (1916). The rural school community center. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 67(1), 130-138. doi: 10.1177/000271621606700118  [Google Scholar] [Crossref] 
 18. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.  [Google Scholar]
 19. Kartal, O. Y., Yazgan, A. D. ve Kıncal, R. Y. (2017). Bilişim çağında sosyal sermayenin yeni belirleyicileri: Dijital uçurum ve sosyal medya okuryazarlığı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(2), 353-373. [Google Scholar]
 20. King-Sears, M. E., Janney, R., & Snell, M. E. (2015). Collaborative teaming: Teachers’ guides to inclusive practices (3rd ed.). Baltimore, MD: Brookes Publishing. [Google Scholar]
 21. Lin, N. (1999). Building a network theory of social capital. Connections, 22(1), 28-51. [Google Scholar]
 22. Lin, N. (2001). Social capital. A theory of social structure and action. Cambridge: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 23. Memduhoğlu, H. B. ve Kayan, M. F. (2017). Öğretmen seçme ve atama uygulaması olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) ilişkin öğretmen adaylarının algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1259-1291. [Google Scholar]
 24. Namalır, M. M. (2015). Okul yöneticileri ve öğretmenlere göre sosyal sermayenin okullarda kullanılma düzeyi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 25. Nash, R. (1990). Bourdieu on education and social and cultural reproduction. British Journal of Sociology of Education, 11(4), 431-447. doi: 10.1080/0142569900110405  [Google Scholar] [Crossref] 
 26. Ostrom, E. (2000). Social capital: A fad or fundamental concept?. In P. Dasgupta & I. Seragilden (Eds.), Social capital: A multifaceted perspective (pp. 172-214), Washington, DC: World Bank. [Google Scholar]
 27. Özbilen, F. M. ve Çekiç, O. (2017). Üniversite öğrencilerine yönelik sosyal sermaye ölçeği geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Sözlü bildiri). EYFOR - 8 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Ankara, 19-21 Ekim 2017.  [Google Scholar]
 28. Özdoğan, F. B. ve Kalemci-Tüzün, İ. (2007). Öğrencilerin üniversitelerine duydukları güven üzerine bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 639-650.  [Google Scholar]
 29. Pan, V. L. ve Tanrıseven, I. (2016). Öğretmen adaylarının işbirlikli-düzenleme durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 377-390. [Google Scholar]
 30. Plagens, G. K. (2011). Social capital and education: Implications for student and school performance. Education and Culture, 27(1), 40-64. doi: 10.1353/eac.2011.0007 [Google Scholar] [Crossref] 
 31. Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press. [Google Scholar]
 32. Putnam R. D. (1995). Bowling alone: America’s declining social capital. Journal of Democracy, 6(1), 65-78. [Google Scholar]
 33. Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster.  [Google Scholar]
 34. Renn, K. A., & Arnold, K. D. (2003). Reconceptualizing research on college student peer culture, The Journal of Higher Education, 74(3), 261-291. doi: 10.1080/00221546.2003.11780847 [Google Scholar] [Crossref] 
 35. Subramaniam, M., & Youndt, M. A. (2005). The influence of intellecutal capital on the types of innovative capabilities. Academy of Management Journal. 48(3), 450-463. doi: 10.5465/amj.2005.17407911 [Google Scholar] [Crossref] 
 36. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics (4th ed.). Needham Heights, Mass: Allyn and Bacon.  [Google Scholar]
 37. Toprak, E. ve Bozgeyikli, H. (2011). Öğretmen adaylarının sosyal sermaye düzeylerinin karşılaştırılmalı incelenmesi (Erciyes Üniversitesi örneği). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(31), 125-147.  [Google Scholar]
 38. Waldstrøm, C. (2003). Social capital in organizations - Beyond structure and metaphor. (Working Paper No. 2003-7), Aarhus School of Business, Department of Management, University of Aarhus. Retrieved from https://econpapers.repec.org/paper/hhbaardom/2003_5f007.htm  [Google Scholar]