International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2021, Vol. 5(3) 236-254

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sosyal Ağ Kullanımı: Bir Durum Çalışması

Tülay Dargut Güler & Melek Kalin Sali

pp. 236 - 254   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2021.374.1

Published online: September 26, 2021  |   Number of Views: 73  |  Number of Download: 213


Abstract

Bu araştırmanın amacı, uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen yabancı dil olarak Türkçe öğretim sürecini desteklemek amacıyla eğitsel bir sosyal ağ olan Edmodo kullanımını incelemektir. Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma deseni olan durum çalışması belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 akademik yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (ÇOMÜ TÖMER) öğrenim gören 8 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın uygulama sürecinde, yabancı dil olarak Türkçe dersleri 18 hafta boyunca Microsoft Teams üzerinden uzaktan eğitim yoluyla yürütülmüştür. Ders dışı etkinlikler ise Edmodo programı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler gözlem ve görüşme yolu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak çözümlenmiştir. Araştırma sonunda, uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sürecinde öğrencilerin Edmodo programı ile desteklenebileceği, öğrencilerin bu ortamda gerçekleştirilen bir öğretimde derse karşı ilgilerinin arttığını, uzaktan eğitim sürecinde iletişimde yaşanabilecek sınırlılıkların Edmodo sayesinde üstesinden gelinerek öğrencilerin hem öğretmenleri hem de diğer öğrenenler ile rahat ve güvenli bir şekilde iletişim kurabildikleri, böylece dil öğrenme süreçlerine katkı sağlandığı, bunların yanı sıra öğrencilerin de bu sürece ilişkin olumlu görüşlere sahip oldukları görülmüştür.

Keywords: Edmodo, sosyal ağ, dil öğretimi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi


How to Cite this Article

APA 6th edition
Guler, T.D. & Sali, M.K. (2021). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sosyal Ağ Kullanımı: Bir Durum Çalışması . International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(3), 236-254. doi: 10.29329/ijiape.2021.374.1

Harvard
Guler, T. and Sali, M. (2021). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sosyal Ağ Kullanımı: Bir Durum Çalışması . International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(3), pp. 236-254.

Chicago 16th edition
Guler, Tulay Dargut and Melek Kalin Sali (2021). "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sosyal Ağ Kullanımı: Bir Durum Çalışması ". International Journal of Innovative Approaches in Education 5 (3):236-254. doi:10.29329/ijiape.2021.374.1.

References
 1. Akay, C.,veUzun N. B. (2018). Yabancı dil olarak Türkçenin öğrenme sürecinde dil becerileri açısından duyulan kaygı. Turkish Studies, 13(19),1-20. [Google Scholar]
 2. Alexander, J. (2021). The effectiveness of edmodo as online learning platform for high school students. IALLTEACH (Issues In Applied Linguistics & Language Teaching), 3(1), 1-9. [Google Scholar]
 3. Ali, Z. (2015). A case study of tertiary students’ experiences using edmodo in language learning. The International Journal of Language Education and Applied Linguistics (IJLEAL), 2, 39-48. [Google Scholar]
 4. Alqahtani, A. S. (2019). The se of edmodo: Its impact on learning and students’ attitudes toward it. Journal of Information Technology Education: Research, 18, 319-330. [Google Scholar]
 5. Al-Kathiri, F. (2015) Beyond the classroom walls: Edmodo in Saudi secondary school EFL instruction, attitudes and challenges. English Language Teaching, 8, 189-204. [Google Scholar]
 6. Altunkaya, H. ve Ayrancı, B. (2020). The use of edmodo in academic writing education. Journal of Language and Linguistic Studies, 16(1), 89-103. [Google Scholar]
 7. Asfar, A. M. I. T. ve Asfar, A. M. I. A. (2021). The effectiveness of distance learning through edmodo and video conferencing jitsi meet. Journal of Physics: Conference Series, 1760, 012040.  [Google Scholar]
 8. Ay, S. (2014). Yabancı dil öğretiminde bireysel farklılıklar kavramına genel bir bakış. Dil Dergisi, 163, 5-18 [Google Scholar]
 9. Aydın, S. ve Zengin, B. (2008). Yabancı dil öğreniminde kaygı: bir literatür özeti. Journal of Language and Linguistic Studies, 4(1), 81-94. [Google Scholar]
 10. Barın, E. (2004). Yabancılara Türkçe öğretiminde ilkeler. Türkiyat Araştırmaları, 1(19), 24-26. [Google Scholar]
 11. Cheng, Y. S., Horwitz, E. K. ve Shallert, D. L. (1999). Language anxiety: Differentiating writing and speaking components. Language Learning, 49, 417– 446. [Google Scholar]
 12. Creswell, J. W. (2007). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 13. Çangal, Ö. (2020) Yabancılara Türkçe öğretiminde sosyal medya kullanımının yazma becerisine etkisine yönelik öğrenici görüşleri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, (2020 Sonbahar Özel Sayı I/II), 52-61. [Google Scholar]
 14. Demirel, Ö. (2002). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 15. Dere, E., Yücel, Ü. A. ve Yalçınalp, S. (2016). İlköğretim öğrencilerinin eğitsel bir çevrimiçi sosyal öğrenme ortamı olan Edmodo’ya ilişkin görüşleri. Elementary Education Online, 15(3), 804-819. [Google Scholar]
 16. Dewi, F. (2014). Edmodo: A social learning platform for blended learning class in higher education. Research in Education Technology, Pedagogy & Technology, 8 (1), 1-11. [Google Scholar]
 17. Erdemir, N. ve Yangın Ekşi, G. (2019). The perceptions of student teachers about using an online learning environment ‘Edmodo’ in a ‘Flipped Classroom’. SDU International Journal of Educational Studies, 6(2), 174-186. [Google Scholar]
 18. Etfita, F. (2019). Students’ perspective on the use of edmodo as an assessment tool. J-SHMIC : Journal of English for Academic, 6(1), 18-25. [Google Scholar]
 19. Faridah, H. ve Suhandi, A. (2021). The implementation of edmodo-based digital education application for elementary school students’ learning interests during the covid-19 pandemic. International Conference on Elementary Education, 3(1), 327-333. [Google Scholar]
 20. Fithriani, R. (2021). The adoption of edmodo in a hybrid EFL writing class: What do indonesian students and lecturers say?. Asian EFL, 28 (23), 38-60.  [Google Scholar]
 21. Halil, N. I. (2020). The effectiveness of using edmodo as an online learning platform in covid-19. Journal Penelitian Dan Pengkajian Ilmu Pendidikan: E-Saintika, 4(3), 284–298. [Google Scholar]
 22. Hamutoğlu, N. B. ve Kıyıcı, M. (2017). Bir eğitsel sosyal ağ olarak Edmodo’nun yükseköğretimde kullanımına yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 322-343. [Google Scholar]
 23. Horwitz, E. K., Horwitz, M. B. ve Cope, J. A. (1986). Foreign language classroom anxiety. Modern Language Journal, 70, 125-132. [Google Scholar]
 24. Horwitz, E. K. ve Young, D. J. (1991). Language anxiety: From theory and research to classroom implications. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. [Google Scholar]
 25. Kamil, M. L. ve Hiebert, E. H. (2005). Teaching and learning vocabulary: Perspectives and persistent issues. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc. [Google Scholar]
 26. Karatay, H., Karabuğa, H. ve İpek, O. (2018). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Edmodo’nun kullanımı: Bir durum çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1064-1090. [Google Scholar]
 27. Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 141-153. [Google Scholar]
 28. Krashen, S. D. (1985). Applications of psycholinguistic research to the classroom. James, C. (Ed.), Practical Applications of Research in Foreign Language Teaching. Lincolnwood, IL: National Textbook Co. [Google Scholar]
 29. MacIntyre, P. D. ve Gardner, R. C. (1991). Investigating language class anxiety using the focused essay technique. The Modern Language Journal, 75 (3), 296-304. [Google Scholar]
 30. Maden, S., Dinçel, Ö. ve Maden, A. (2015). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma kaygıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(2), 748-769. [Google Scholar]
 31. Memiş, M. R. (2018). Kelime hazinesi ve yabancı dilde kelime öğretimi üzerine. Turkish Studies, 13(19), 1273-1289. [Google Scholar]
 32. Mokhtar, F. A. (2016). Recognizing possible limitations of e-learning through edmodo. Proceeding of ICECRS, (1 October), 243–252. [Google Scholar]
 33. Orakcı, Ş., Aktan, O. ve Toraman, Ç. (2019). Lise öğrencilerinin İngilizce özerklik algısı, kaygısı ve özyeterlik inancı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(11/18), 424-450. [Google Scholar]
 34. Oyelere, S. S., Paliktzoglou, V. ve Suhonen, J. (2016). M-learning in Nigerian higher education: An experimental study with Edmodo. International Journal of social media and interactive learning environments, 4(1), 43-62. [Google Scholar]
 35. Özbay M. ve Zorbaz, K. Z. (2011). Daly-Mıller’ın yazma kaygısı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 33-48. [Google Scholar]
 36. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (1. Basım). M. Bütün ve S. Beşir Demir (Çev. Edt.). Anakara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 37. Polatcan, F. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin iletişim kurma istekliliklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. [Google Scholar]
 38. Ryane, I. ve El faddouli, N. E. (2020). A case study of using Edmodo to enhance computer science learning for engineering students. International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET), 15(3), 62-73. [Google Scholar]
 39. Sefriani, R., Sepriana, R., Wijaya, I., Radyuli, P. ve Menrisal, M. (2021). Blended learning with  Edmodo:  The  effectiveness  of  statistical  learning  during  the  covid-19 pandemic.  International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 10(1), 293–299. [Google Scholar]
 40. Wallace, A. (2014). Social learning platforms and the flipped classroom. International Journal of Information and Education Technology, 4(4), 293-296. [Google Scholar]
 41. Thien, P. C., Le Van Phan, N. K. L., Tho, Q. T., Suhonen, J. ve Sutinen, E. (2013). Applying Edmodo to serve an online distance learning system for undergraduate students in Nong Lam University, Vietnam. Proceedings of the IETEC’13 Conference, Ho Chi Minh City, Vietnam. [Google Scholar]
 42. Tiryaki, E. N. (2013) Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 38-44. [Google Scholar]
 43. Trust, T. (2012). Professional learning networks designed for teacher learning. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 28(4), 133-138. [Google Scholar]
 44. Yaman, H. (2010). Türk öğrencilerin yazma kaygısı. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (1), 267-289. [Google Scholar]
 45. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 46. Yiğit, M. ve Kandemir, G. İ. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlere yönelik yazma kaygılarının çeşitli değişkenler bağlamında incelenmesi. Demirbulak, D. ve Yiğit, M. (Ed.), Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar içinde (ss. 169-193).  Lyon: Livre de Lyon. [Google Scholar]