International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Review article | International Journal of Innovative Approaches in Education 2020, Vol. 4(4) 195-204

Yaratıcılık ve Eğitim Konusunda Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi

Serap Genç

pp. 195 - 204   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2020.318.5

Published online: December 22, 2020  |   Number of Views: 12  |  Number of Download: 49


Abstract

Bu araştırmanın temel amacı yaratıcılık ve eğitim konusunda yapılan lisansüstü çalışmaların analizini gerçekleştirmektir. Araştırmanın amacından hareketle çalışmada; incelenmesi hedeflenen olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren, yazılı kaynakların çözümlenmesini kapsayan doküman analizinden yararlanılmıştır. “Eğitim ve yaratıcılık” anahtar sözcükleri ile YÖK tez merkezinde basit tarama yapılarak 1990 – 2016 yılları arasında tamamlanmış 19 adet lisansüstü çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalar bilgisayar ortamına aktarılmış ve frekans, yüzde analizleri yapılarak tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda; yaratıcılık ve eğitim konusunun daha çok yüksek lisans düzeyinde ele alındığı (f=15), tezlerde nicel veri analiz yöntemlerinin yoğunlukta olduğu (f=10), yaratıcılık ve eğitim konusunun en fazla Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dalında çalışıldığı (f=7) ve yapılan çalışmaların büyük oranda Gazi Üniversitesi bünyesinde tamamlandığı (f=4) sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords: yaratıcılık ve eğitim


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Genc, S. (2020). Yaratıcılık ve Eğitim Konusunda Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(4), 195-204. doi: 10.29329/ijiape.2020.318.5

Harvard
Genc, S. (2020). Yaratıcılık ve Eğitim Konusunda Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(4), pp. 195-204.

Chicago 16th edition
Genc, Serap (2020). "Yaratıcılık ve Eğitim Konusunda Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi ". International Journal of Innovative Approaches in Education 4 (4):195-204. doi:10.29329/ijiape.2020.318.5.

References
 1. Aral, N. (1999). Sanat eğitimi-yaratıcılık etkileşimi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 15, s. 11-17. [Google Scholar]
 2. Büyüköztürk, Ş. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi: Ankara. [Google Scholar]
 3. Çimsir, S. (2019). Temel eğitimde yaratıcı düşünme becerisinin kazandırılmasının önemi, Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, Cilt 4, Sayı 3, 283 – 299. [Google Scholar]
 4. Davaslıgil, Ü. (1989). Yaratıcılık ve oyun, Eğitim ve Bilim, Türk Eğitim Derneği. Cilt 13. Sayı, 71. Ankara: Şafak Matbaacılık Ltd. Şti. [Google Scholar]
 5. Dikici, A. (2006). Sanat eğitimi ve öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri, Eğitim ve Bilim Dergisi, Vol. 31, No 139 (3-9). [Google Scholar]
 6. Erbay, M. (2000). Plastik Sanatlar Eğiliminin Gelişimi. (2. baskı) İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Matbaası. [Google Scholar]
 7. Inam, A. (1993). Yaratıcılık, Türk Eğitim Derneği, Yaratıcılık ve Eğitim Sempozyumu, 25-26 Kasım. [Google Scholar]
 8. Jeffus, S. (1999). Art, Creativity, & Invention. Eclectic Homeschool Online-EHO. Retrieved Novcmber 16, 2000, http: //eho.org/features/art_creativity.lılm. [Google Scholar]
 9. Kalischuc, R. G., Thorpe K. (2002). Thinking creatively: from nursing education to paractise. The Journal of Continuing Education in Nursing, 3-4, 155-163. [Google Scholar]
 10. Karakuş, M. (2001). Eğitim ve yaratıcılık, Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt 26, Sayı 119. [Google Scholar]
 11. Karlıdağ, İ. (2018). Türkiye’de okul öncesi eğitimde yaratıcılık alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi, Socıal Scıences Studıes Journal, Vol:4, Issue:14. [Google Scholar]
 12. Koray, Ö. (2004). Fen eğitiminde yaratıcı düşünmeye dayalı öğrenmenin öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeylerine etkisi, Fen Eğitiminde Yaratıcılık, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, sayı 40. [Google Scholar]
 13. Koray, Ö. (2004). Fen eğitiminde yaratıcı düşünmeye dayalı öğrenmenin öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeylerine etkisi, Fen Eğitiminde Yaratıcılık Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Sayı 40, ss, 580-599. [Google Scholar]
 14. Onur, D. (2018), Psikoloji kuramları ve yaratıcılık ilişkisi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 1. [Google Scholar]
 15. Özaşkın, A. G. ve Bacanak, A. (2016). Eğitimde yaratıcılık çalışmaları; neler biliyoruz, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 25. [Google Scholar]
 16. Özel, A. ve Bayındır, N. (2015), Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerde yaratıcılığı geliştirmeye yönelik öğretimsel davranışları, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (5), 348-358. [Google Scholar]
 17. Özmusul, M. (2012). Öğretmen eğitiminde yaratıcılık ve inovasyon, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:20 No:3. [Google Scholar]
 18. Öztürk, E. (2001). Yaratıcılık ve eğitim, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1, 158-164. [Google Scholar]
 19. Öztürk, Ş. (2004). Eğitimde yaratıcı düşünme, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, (2004) 77-84. [Google Scholar]
 20. Parker, J. P. (1998). The torrance creative scholars program. Roeper Review, 21(1), 32-35. [Google Scholar]
 21. Parners, S.J.; Reese H.W(1970). Programming creative behaviour, Child Development,41,413-423. [Google Scholar]
 22. San, İ. (2008). Sanat ve eğitim. Ankara: Ütopya. [Google Scholar]
 23. Saracaloğlu, A. vd. (2014). Yaratıcı düşünme becerisi konusunda 2000 yılı ve sonrasında yayımlanmış makalelerin incelenmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), s. 62-74. [Google Scholar]
 24. Subaşı, S. (2014). Çok alanlı sanat eğitimi yönteminin çocuğun resimsel yaratıcılığına katkıları, (Yüksek lisans tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Çanakkale. [Google Scholar]
 25. Torrance, E. P. (1965). Rewarding creative behavior: Experiments in classroom creativity. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall Inc. [Google Scholar]
 26. Ulus, H. (2020). 5. sınıf görsel sanatlar dersinin çok alanlı sanat eğitimi yöntemine göre işlenmesinin öğrencilerin sanatsal yaratıcılıkları ve derse karşı tutumlarına etkisi, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İzmir. [Google Scholar]
 27. Yaşar, M. C. ve Aral, N. (2010). Yaratıcı düşünme becerilerinde okul öncesi eğitimin etkisi, Kuramsal Eğitimbilim, 3 (2), 201-209. [Google Scholar]
 28. Yolcu, E. (2001). Sol yanlı çocuklarda sanatsal yaratıcılık, (Doktora tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul. [Google Scholar]
 29. Yolcu, E. (2008). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri, (2. Baskı), Nobel Yayıncılık: Ankara. [Google Scholar]