International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2020, Vol. 4(4) 143-175

TÜBİTAK Proje Yarışmalarında Beden Eğitimi Branşında Proje Hazırlanamamasına Yönelik Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Tutum ve Düşüncelerinin İncelenmesi

İlim Sarıkaya & Alptürk Akcöltekin

pp. 143 - 175   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2020.318.2

Published online: December 22, 2020  |   Number of Views: 354  |  Number of Download: 474


Abstract

Bu çalışmanın amacı, her yıl TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Araştırma Kurumu) tarafından düzenlenen TÜBİTAK lise öğrencileri araştırma yarışmasına, beden eğitimi branşın da proje hazırlanamamasına yönelik beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının tutum ve düşüncelerini incelemektir. Araştırma tarama yönteminde tasarlanmış karma araştırma modelidir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Kafkas Ünivesitesi Sarıkamış Beden Eğitimi Spor Yüksekokulun da öğrenim hayatlarına devam eden, 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden toplam 321 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aşaması nicel ve nitel olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Araştırmanın nicel verileri proje yarışmaları tutum ölçeği ile nitel veriler ise araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan açık uçlu sorular yardımı ile elde edilmiştir. Araştırmanın veri analizi kısmında, elde edilen nicel verilerin analizinde verilerin dağılımına bakılarak verilerin parametrik olduğu belirlenmiştir (p>0.05). Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda; öğretmen adaylarının proje yarışmalarına yönelik tutumlarının cinsiyetleri arasında, öğretmen adaylarının proje yarışmalarına yönelik tutumlarının sınıf düzeyi arasında, öğretmen adaylarının proje yarışmalarına yönelik tutumlarının bilimsel araştırma yöntemleri dersi alıp/almama değişkenleri arasında ve son olarak da öğretmen adaylarının proje yarışmalarına yönelik tutumlarının bilimsel bir araştırmaya katılıp/katılmama durumları arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmadığı sonucu elde edilmiştir ( p>0.05). Buna ek olarak öğretmen adaylarının proje yarışmalarına yönelik tutumlarının aktif sporcu olma durumlarına göre ve öğretmen adaylarının proje yarışmalarına yönelik tutumlarının lisanslı sporcu olma durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu sonucu elde edilmiştir ( p<0.05).

Proje yarışmaları çerçevesinde öğretmen adaylarının bu proje yarışmalarına danışman olarak katılmaya gönüllü oldukları sonucu elde edilmesiyle birlikte, proje yarışmalarının öğrencilerin bilime bakış açısını olumlu yönde etkilediği, bilimsel araştırma becerilerinin gelişmesine katkı sağladığı ve öğrencilerin özgüven ve sorumluluk sahibi olmalarına zemin hazırladığı sonuçları elde edilmiştir. Ayrıca öğrenciler arasında ki grup etkileşimin fazla olmasından dolayı arkadaşlık ortamının etkili olup güç kazanacağı, öğrencilerin tecrübe kazanarak yeni bilgilere ulaşabilecekleri yararlı bilgiler edinecekleri görülmüştür. Buna ek olarak öğrenci gelişimiyle beraber proje yarışmalarına danışman olarak katılacak öğretmenlerin de gelişim gösterip meslek hayatlarına fayda sağlanacağı ve öğretmenlerin de tecrübe sahibi olarak daha faydalı olabilecekleri sonucu elde edilmiştir. Süreç devam ederken ve süreç bitiminde öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin ve iletişim gibi çeşitli özelliklerinin de  geliştiği sonucu elde edilmiştir. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bu yarışma sürecine katılabilmeleri durumunda bu durumun onları mutlu edebileceği sonucu ortaya çıkmıştır.

Keywords: Proje yarışmaları, TÜBİTAK, öğretmen adayları tutumları, bilimsel araştırma


How to Cite this Article

APA 6th edition
Sarikaya, I. & Akcoltekin, A. (2020). TÜBİTAK Proje Yarışmalarında Beden Eğitimi Branşında Proje Hazırlanamamasına Yönelik Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Tutum ve Düşüncelerinin İncelenmesi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(4), 143-175. doi: 10.29329/ijiape.2020.318.2

Harvard
Sarikaya, I. and Akcoltekin, A. (2020). TÜBİTAK Proje Yarışmalarında Beden Eğitimi Branşında Proje Hazırlanamamasına Yönelik Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Tutum ve Düşüncelerinin İncelenmesi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(4), pp. 143-175.

Chicago 16th edition
Sarikaya, Ilim and Alpturk Akcoltekin (2020). "TÜBİTAK Proje Yarışmalarında Beden Eğitimi Branşında Proje Hazırlanamamasına Yönelik Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Tutum ve Düşüncelerinin İncelenmesi ". International Journal of Innovative Approaches in Education 4 (4):143-175. doi:10.29329/ijiape.2020.318.2.

References
 1. Abernathy, T. V. ve Vineyard, R. N. (2001). Academiccompetitions in science. What aretherewardsforstudents? Theclearinghouse; A journal of educationalstrategies, ıssuesandideas, 74(5). [Google Scholar]
 2. Açak, M. (2005). Beden eğitimi öğretmeni el kitabı. İstanbul: Morpa Yayıncılık. [Google Scholar]
 3. Aslan, R. (1979). Beden eğitimi bilgileri. Ankara : Bimas Matbaacılık. [Google Scholar]
 4. Arslan, M. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 5. Aracı, H. (1999). Okullarda beden eğitimi. Ankara: Bağırgan Yayınevi. [Google Scholar]
 6. Avcı, E. ve Özenir, S.Ö. (2018). Bilim fuarları sürecinin yürütücü öğretmenler gözünden değerlendirilmesi. INOVED Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansında sunulan bildiri: Mersin [Google Scholar]
 7. Ayan, M. (2012). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin fen bilgisi dersi akademik başarı düzeyine etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1) [Google Scholar]
 8. Bayır, E. , Çakıcı, Y. ve Atalay, Ö. (2015). Fen bilimleri öğretmenlerinin bilimin doğasına ilişkin görüşleri: Bilişsel Harita Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3) [Google Scholar]
 9. Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler (4. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 10. Bell, S. (2010). Project-Based Learning fort he 21st Century: Skills fort he Future, The Clearing House, 83(2). [Google Scholar]
 11. Bilgin, S. (1996). Temel beden eğitimi ve spor alıştırmaları. İzmir: Saray Türk Kitapevi [Google Scholar]
 12. Blumenfeld, P. , Soloway, E. ve Marx, R.A. (1991). Motivatingprojectbasedlearning:  Sustainingthedoingsupportingthelearner. EducationalPsychologist. [Google Scholar]
 13. Büyüköztürk, Ş. , Kılıç Çakmak, E. , Akgün, Ö. E. , Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları. [Google Scholar]
 14. Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. (12. Baskı) Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 15. Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 16. Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (Genişletişlmiş 3. Baskı), Trabzon: Celepler Matbaacılık. [Google Scholar]
 17. Çetin, O. ve Şengezer, B. (2013). Ortaokul öğrencilerinin proje çalışmalarına ilişkin görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 14(1). [Google Scholar]
 18. Çolakoğlu, H. M. (2018). TÜBİTAK 4006 bilim fuarları desteğinin eğitim ve öğretime katkısı. Journal of SteamEducation Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat Eğitimi Dergisi, 1(1). [Google Scholar]
 19. Dede, Y. ve Yaman, S. (2003). Fen ve matematik eğitiminde proje çalışmalarının yeri, önemi ve değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1). [Google Scholar]
 20. Demirel, D. (2005). Klinik çalışmalar da meta analizi uygulamaları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). On dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. [Google Scholar]
 21. Demirel, O. (2004). Eğitimde proğram geliştirme, Pegem A Yayıncılık, Ankara [Google Scholar]
 22. Erdem, M. (2002). Proje tabanlı öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22. [Google Scholar]
 23. Erhan, E. (2009). Doğu Anadolu bölgesi il merkezlerinde beden eğitimi dersinin işlene bilirliği, beden eğitimi öğretmenlerinin sorunları ve bunların öğrenci tutumları üzerine etkisi. (Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi. [Google Scholar]
 24. Gökmen, H. (1988). Gençlerin gelişiminde beden eğitiminin rolü. (Fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişmede), Ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi ve sorunları. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları. [Google Scholar]
 25. Göral, M. , Yapıcı, K. (2001). Beden eğitimi ve spor bilimlerine giriş. Isparta: Tuğra Ofset. [Google Scholar]
 26. Gürtan, K. (1982). İstatistik ve araştırma metotları.İstanbul Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 27. Hoşgörür, V. ve Taştan, N. (2007). Eğitimin İşlevleri. Ö. Demirel ve Z. Kaya (Ed.) Eğitim bilimlerine giriş. 2. Baskı. Ankara: Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 28. Kaelin, M. ve Huebner, W. (2003). Epidemiology, Science as inquiry, andScientificLiteracy, ScienceScope, 27(3). [Google Scholar]
 29. Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. [Google Scholar]
 30. Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. 8. Basım. Ankara: Nobel Yayım Dağ. Ltd. Şt. [Google Scholar]
 31. Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi, kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel Yayın. [Google Scholar]
 32. Keske, G. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntemleri ve karşılaştıkları sorunlar. (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana. [Google Scholar]
 33. Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2001). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (20). [Google Scholar]
 34. Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin akademik başarı, akademik benlik kavramı ve çalışma sürelerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22. [Google Scholar]
 35. Koçak, E. (1999). Erzurum ilinde görev yapmakta olan beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). [Google Scholar]
 36. Marx, R. W, Blumenfeld, P. C, Krajcik, J. S, ve Soloway, E. (1997). Enacting Project-BasedScience: ChallengesForPracticeandPolicy. Elementary School Journal, 97. [Google Scholar]
 37. Miles, B. M, ve Huberman, A. M. (1994). Qualitativedataanalysis: An expandedsorucebook. 2nd ed. Clifornia, USA: Sage Publications. [Google Scholar]
 38. Özmen, Ö. (1999). Çağdaş sporda eğitim üçgeni. Ankara: Bağırgan Yayınevi. [Google Scholar]
 39. Raghavan, K. , Coken-Regev, S. ve Strobel, S. A. (2001). StudentOutcomesIn A Local SystemicChange Project. School ScienseandMathematics, 101. [Google Scholar]
 40. Sert Çıbık, A. (2006). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının fen bilgisi dersinde öğrencilerin mantıksal düşünme becerilerine ve tutumlarına etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana [Google Scholar]
 41. Solomon, G. (2003). Project Based Learning: A Primer. Technologyand Learning. 23(6). [Google Scholar]
 42. Sözer, Y. (2017). TÜBİTAK ortaöğretim öğrencileri araştırma projeleri yarışmasına katılan öğrencilerin edindikleri kazanımların değerlendirilmesi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(11). [Google Scholar]
 43. Sucuoğlu, A. (1993). Öğretim kurumlarında beden eğitimi ve spor. Eğitim kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor II. Ulusal Sempozyumunda sunuldu: Manisa. [Google Scholar]
 44. Strchmeyer, H. (1983). LeibeserziehungandSchulsportBundesverlag: Osterreichischer. [Google Scholar]
 45. Sülün, Y. Ekiz, O. S. ve Sülün, A. (2009). Proje yarışmasının öğrencilerin fen ve teknoloji dersine olan tutumlarına etkisi ve öğretmen görüşleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1). [Google Scholar]
 46. Şahin, H. M. (2002). Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar sözlüğü. Gaziantep Spor Kulübü. Spor Eğitim Yayınları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 47. Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2001). Using multivariatestatistics. (Fourthedition). New York: HarperCollinsPublishers. [Google Scholar]
 48. Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). Using multivariatestatistics. Boston, Pearson [Google Scholar]
 49. Tamer, K. (1995). Sporda fiziksel-fizyolojik performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Türkerler Kitabevi. Ankara. [Google Scholar]
 50. Tamer, K. (1987). Beden eğitimi ve oyun öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. [Google Scholar]
 51. Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık. [Google Scholar]
 52. Tortop, H. S. (2013). Bu benim eserim bilim şenliğinin yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri ve fen projelerinin kalitesi odağından görünümü. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11). [Google Scholar]
 53. Tutal, V. (2014). Okul yöneticilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. (Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü: Malatya. [Google Scholar]
 54. Yergin, S. (2002). Beden eğitimi ve sporun önemi.Çağdaş Eğitim. [Google Scholar]
 55. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri(7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 56. Walker, A. ve Leary, H. (2009). A problem basedlearning meta analysis: Differences across problem types, implementationtypes, disciplines, andassessmentlevels. InterdisciplinaryJournal of Problem-based Learning, 3(1) [Google Scholar]