International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education 2020, Vol. 4(4) 131-142

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri

Fatih Kana, Gizem Meriç & Hatice Zorlu Kana

pp. 131 - 142   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2020.318.1

Published online: December 22, 2020  |   Number of Views: 15  |  Number of Download: 52


Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik yaşadığı deneyimlerini ve duygu durumlarını belirlemektir. Araştırma Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü formasyon öğrencilerinden öğretmenlik uygulaması dersini almış olan 8 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Yapılan bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomonoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler betimsel analiz tekniği yoluyla analiz edilmiştir. Öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması için gittikleri okullarda heyecanın yanında endişe yaşamakta, uygulamalarda eksikliklerini görmekte, derslerde duygu değişimleri yaşamakta; öğrencilerin derse etkin katılımları, etkili ders işlemeleri kendilerini başarılı görmelerini sağlamakta; öğrencilerle iletişim kuramamalarını, derste sınıf yönetimini sağlayamamalarını, dersi erken ya da geç bitirmelerini eksiklik olarak görmektedirler

Keywords: Türk dili ve edebiyatı, formasyon, deneyim, duygu durumları


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kana, F., Meric, G. & Kana, H.Z. (2020). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(4), 131-142. doi: 10.29329/ijiape.2020.318.1

Harvard
Kana, F., Meric, G. and Kana, H. (2020). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(4), pp. 131-142.

Chicago 16th edition
Kana, Fatih, Gizem Meric and Hatice Zorlu Kana (2020). "Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri ". International Journal of Innovative Approaches in Education 4 (4):131-142. doi:10.29329/ijiape.2020.318.1.

References
 1. Altıntaş, S., & Görgen, İ. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması üzerine görüşleri (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi örneği). Turkish Studies, 9(8), 197-208. DOI: 10.7827/TurkishStudies.7124 [Google Scholar]
 2. Aslan, M. & Sağlam, M. (2018). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1),  144-162. DOI: 10.16986/HUJE.2017030313 [Google Scholar]
 3. Aytaçlı, B. (2012). İlköğretim matematik öğretmenliği lisans programında yer alan okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir [Google Scholar]
 4. Ayvacı, H. Ş., Özbek, D. ve Bülbül, S. (2019). Bir öğretmenlik uygulaması sürecinin farklı katılımcılar tarafından değerlendirilmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 57-66. DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-487564 [Google Scholar]
 5. Ballı, F. E., Müldür, M. & Büyükkarcı, A. (2019). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması II dersine ilişkin görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25) 301-325. DOI: 10.29329/mjer.2018.153.16  [Google Scholar]
 6. Baran, M., Yaşar, Ş. & Maskan, A. (2015). Fizik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 230-248. DOI: 10.14582/DUZGEF.587 [Google Scholar]
 7. Batmaz, O. & Ergen, Y. (2020). İlkokul öğretmenleri ve öğretim üyelerinin öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşleri. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 53(2), 549-576 . DOI: 10.30964/auebfd.541079 [Google Scholar]
 8. Biber, A. Ç., & Tuna, A. (2015). Pedagojik formasyon eğitimi alan matematik bölümü mezunu öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi hakkındaki görüşleri. Başkent University Journal of Education, 2(2), 131-140. Retrieved from http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/31 [Google Scholar]
 9. Çepni, S. & Aydın, O. (2015). Coğrafya öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 285-304. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/21493/230419 [Google Scholar]
 10. Darling-Hammond, L. & Baratz-Snowden, J. (2007). A good teacher in every classroom: Preparing the highly qualified teachers our children deserve. Educational Horizons, 85(2), 111-132. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ750647.pdf [Google Scholar]
 11. Erdem, C. (2017). Türk dili ve edebiyatı öğretimi uygulamaları üzerine bazı tespitler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 50(1), 99-126. DOI: 10.1501/Egifak_0000001389 [Google Scholar]
 12. Gökçe, E. & Demirhan, C. (2005). Öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev yapan uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması etkinliklerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 43-71. [Google Scholar]
 13. Göktaş, Ö. & Şad, S. (2014). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersi uygulama öğretmenlerinin seçim süreci: Ölçütler, sorunlar ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 115-128. http://efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/48-published.pdf [Google Scholar]
 14. Gündüz, S., & Odabaşı, F. (2004). Bilgi çağında öğretmen adaylarının eğitiminde öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin önemi. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 43-48. [Google Scholar]
 15. Güven, M., Kurum, D. & Sağlam, M. (2012). Evaluation of the distance education pre-service teachers' opinions about teaching practice course (case of Izmir city). Turkish Online Journal of Distance Education, 13(1), 112-127. [Google Scholar]
 16. Kirksekiz, A., Uysal, M., İşbulan, O., Akgün, Ö. E., Kıyıcı, M. & Horzum, M. B. (2015). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine eleştirel bir bakış: problemler, beklentiler ve çözüm önerileri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 433-451. DOI: 10.14686/buefad.v4i2.1082000250 [Google Scholar]
 17. Koç, C., & Yıldız, H. (2012). Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: Günlükler. Eğitim ve Bilim, 37(164), 223-236. [Google Scholar]
 18. MEB. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.  http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf Erişim tarihi 02.07.2020 [Google Scholar]
 19. MEB. (2018). 2023 Eğitim vizyonu. http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf Erişim tarihi 02.07.2020 [Google Scholar]
 20. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed. Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 21. Nayır, F., & Çınkır, Ş. (2015). Uygulama öğretmenleri, yöneticileri ve pedagojik formasyon öğrencilerinin okullarda öğretmenlik uygulamasında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 4(7), 71-86. [Google Scholar]
 22. Oskay, Ö. Ö., Erdem, E. ve Yılmaz, A. (2009). Pre-service chemistry teachers’ beliefs about teaching and their pedagogical content knowledge. Hacettepe University Journal of Education, 36, 203-212. [Google Scholar]
 23. Özdaş, F. & Çakmak, M. (2018). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin metaforik algıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(4), 2747-2766. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke/issue/42447/511244 [Google Scholar]
 24. Selvi, M., Doğru, M., Gençosman, T. & Saka, D. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşlerinin etkinlik kuramına göre incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 175-193. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd/issue/30333/327397 [Google Scholar]
 25. Şaşmaz-Ören, F., Sevinç, Ö. S., & Erdoğmuş, E. (2009). Öğretmen adaylarının okul deneyimi derslerine yönelik tutumlarının ve görüşlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 15(2), 217-246. [Google Scholar]
 26. Şimşek, H. & Yıldırım, A. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 27. Şimşek, S., Alkan, V., & Erdem, A. R. (2013). Öğretmenlik uygulamasına ilişkin nitel bir çalışma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 63-73. [Google Scholar]
 28. Tepeli, Y., & Caner, M. (2014). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması ile ilgili görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 313-328. [Google Scholar]
 29. Yeşil, R. (2009). Sosyal bilgiler aday öğretmenlerinin sınıf içi öğretim yeterlikleri (Kırşehir Örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 23-48 [Google Scholar]
 30. Yılmaz, A., & Namlı, S.(2017). Öğretmenlik uygulaması dersine katılan uygulama öğretmeni ve öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerine ilişkin görüşleri. Journal of Human Sciences, 14(3), 3061-3077. DOİ:10.14687/jhs.v14i3.422 [Google Scholar]
 31. Altıntaş, S., & Görgen, İ. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması üzerine görüşleri (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi örneği). Turkish Studies, 9(8), 197-208. DOI: 10.7827/TurkishStudies.7124 [Google Scholar]
 32. Aslan, M. & Sağlam, M. (2018). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1),  144-162. DOI: 10.16986/HUJE.2017030313 [Google Scholar]
 33. Aytaçlı, B. (2012). İlköğretim matematik öğretmenliği lisans programında yer alan okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir [Google Scholar]
 34. Ayvacı, H. Ş., Özbek, D. ve Bülbül, S. (2019). Bir öğretmenlik uygulaması sürecinin farklı katılımcılar tarafından değerlendirilmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 57-66. DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-487564 [Google Scholar]
 35. Ballı, F. E., Müldür, M. & Büyükkarcı, A. (2019). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması II dersine ilişkin görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25) 301-325. DOI: 10.29329/mjer.2018.153.16  [Google Scholar]
 36. Baran, M., Yaşar, Ş. & Maskan, A. (2015). Fizik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 230-248. DOI: 10.14582/DUZGEF.587 [Google Scholar]
 37. Batmaz, O. & Ergen, Y. (2020). İlkokul öğretmenleri ve öğretim üyelerinin öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşleri. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 53(2), 549-576 . DOI: 10.30964/auebfd.541079 [Google Scholar]
 38. Biber, A. Ç., & Tuna, A. (2015). Pedagojik formasyon eğitimi alan matematik bölümü mezunu öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi hakkındaki görüşleri. Başkent University Journal of Education, 2(2), 131-140. Retrieved from http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/31 [Google Scholar]
 39. Çepni, S. & Aydın, O. (2015). Coğrafya öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 285-304. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/21493/230419 [Google Scholar]
 40. Darling-Hammond, L. & Baratz-Snowden, J. (2007). A good teacher in every classroom: Preparing the highly qualified teachers our children deserve. Educational Horizons, 85(2), 111-132. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ750647.pdf [Google Scholar]
 41. Erdem, C. (2017). Türk dili ve edebiyatı öğretimi uygulamaları üzerine bazı tespitler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 50(1), 99-126. DOI: 10.1501/Egifak_0000001389 [Google Scholar]
 42. Gökçe, E. & Demirhan, C. (2005). Öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev yapan uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması etkinliklerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 43-71. [Google Scholar]
 43. Göktaş, Ö. & Şad, S. (2014). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersi uygulama öğretmenlerinin seçim süreci: Ölçütler, sorunlar ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 115-128. http://efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/48-published.pdf [Google Scholar]
 44. Gündüz, S., & Odabaşı, F. (2004). Bilgi çağında öğretmen adaylarının eğitiminde öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin önemi. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 43-48. [Google Scholar]
 45. Güven, M., Kurum, D. & Sağlam, M. (2012). Evaluation of the distance education pre-service teachers' opinions about teaching practice course (case of Izmir city). Turkish Online Journal of Distance Education, 13(1), 112-127. [Google Scholar]
 46. Kirksekiz, A., Uysal, M., İşbulan, O., Akgün, Ö. E., Kıyıcı, M. & Horzum, M. B. (2015). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine eleştirel bir bakış: problemler, beklentiler ve çözüm önerileri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 433-451. DOI: 10.14686/buefad.v4i2.1082000250 [Google Scholar]
 47. Koç, C., & Yıldız, H. (2012). Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: Günlükler. Eğitim ve Bilim, 37(164), 223-236. [Google Scholar]
 48. MEB. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.  http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf Erişim tarihi 02.07.2020 [Google Scholar]
 49. MEB. (2018). 2023 Eğitim vizyonu. http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf Erişim tarihi 02.07.2020 [Google Scholar]
 50. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed. Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 51. Nayır, F., & Çınkır, Ş. (2015). Uygulama öğretmenleri, yöneticileri ve pedagojik formasyon öğrencilerinin okullarda öğretmenlik uygulamasında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 4(7), 71-86. [Google Scholar]
 52. Oskay, Ö. Ö., Erdem, E. ve Yılmaz, A. (2009). Pre-service chemistry teachers’ beliefs about teaching and their pedagogical content knowledge. Hacettepe University Journal of Education, 36, 203-212. [Google Scholar]
 53. Özdaş, F. & Çakmak, M. (2018). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin metaforik algıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(4), 2747-2766. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke/issue/42447/511244 [Google Scholar]
 54. Selvi, M., Doğru, M., Gençosman, T. & Saka, D. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşlerinin etkinlik kuramına göre incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 175-193. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd/issue/30333/327397 [Google Scholar]
 55. Şaşmaz-Ören, F., Sevinç, Ö. S., & Erdoğmuş, E. (2009). Öğretmen adaylarının okul deneyimi derslerine yönelik tutumlarının ve görüşlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 15(2), 217-246. [Google Scholar]
 56. Şimşek, H. & Yıldırım, A. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 57. Şimşek, S., Alkan, V., & Erdem, A. R. (2013). Öğretmenlik uygulamasına ilişkin nitel bir çalışma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 63-73. [Google Scholar]
 58. Tepeli, Y., & Caner, M. (2014). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması ile ilgili görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 313-328. [Google Scholar]
 59. Yeşil, R. (2009). Sosyal bilgiler aday öğretmenlerinin sınıf içi öğretim yeterlikleri (Kırşehir Örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 23-48 [Google Scholar]
 60. Yılmaz, A., & Namlı, S.(2017). Öğretmenlik uygulaması dersine katılan uygulama öğretmeni ve öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerine ilişkin görüşleri. Journal of Human Sciences, 14(3), 3061-3077. DOİ:10.14687/jhs.v14i3.422 [Google Scholar]