Pen Academic Publishing   |  ISSN: 2602-4780   |  e-ISSN: 2602-4489

Review article | International Journal of Innovative Approaches in Education 2019, Vol. 3(4) 93-110

Güzel Sanatlar Eğitimi Alanında Deneysel Nitelikteki Lisansüstü Araştırmaların İncelenmesi

Hüseyin Ulus

pp. 93 - 110   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2019.226.3   |  Manu. Number: MANU-1910-01-0002

Published online: January 23, 2020  |   Number of Views: 26  |  Number of Download: 196


Abstract

Bu araştırmanın temel amacı güzel sanatlar eğitimi alanında yapılmış olan deneysel nitelikteki lisansüstü çalışmaların profilini incelemektir. Bu nedenle araştırmada incelenmesi hedeflenen olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren, yazılı kaynakların çözümlenmesini kapsayan doküman analizinden yararlanılmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi aracılığıyla ‘‘Sanat eğitimi’’, ‘‘Güzel sanatlar eğitimi’’, ‘‘Resim iş eğitimi’’ ve ‘‘Görsel sanatlar eğitimi’’ anahtar sözcükleri ile basit tarama yapılarak 560 adet lisansüstü araştırmaya ulaşılmıştır. Ulaşılmış olan araştırmalardan deneysel nitelikte olmayan çalışmalar analiz dışı bırakılmış ve sonuç olarak 95 adet lisansüstü araştırma incelenmek üzere ayrılmıştır. Güzel sanatlar eğitimi alanında yapılmış olan deneysel araştırmalar; üniversite, kullanılan ölçme aracı, veri analiz yöntemi, veri toplama araçları ve araştırmaların yıllara göre dağılımı/yoğunluğu tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik alanında yapılmış olan deneysel araştırmalardan büyük çoğunluğunun Gazi Üniversitesi bünyesinde tamamlandığı, yüksek lisans alanında en fazla deneysel araştırmanın 2009, doktora alanında ise 2004 ve 2018 yıllarında yapılmış olduğu, deneysel araştırmalarda en fazla nicel veri analiz yöntemlerinden yararlanıldığı, araştırmaların büyük çoğunluğunda yarı deneysel desen modelinden yararlanıldığı, yüksek lisans ve doktora alanında yapılmış olan araştırmalarda en fazla başarı testinden yararlanılmış olduğu ve son olarak; en yoğun çalışılan konunun Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen verilerden hareketle deneysel araştırmaların yıllara göre dağılımı göz önünde bulundurulduğunda büyük bir tutarsızlık olmadığı yorumunda bulunulabilir. Buna ilaveten, ilgili anahtar sözcükler yazılarak ulaşılan araştırmaların toplam sayısı 560 olmasına rağmen bunlardan yalnızca 95 çalışmanın deneysel araştırma kategorisinde yer alması, sanat eğitimi alanında yapılmış müdahaleli araştırmaların azlığını ortaya koymaktadır.

Keywords: Güzel sanatlar eğitimi, Sanat eğitimi, Deneysel araştırmalar


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ulus, H. (2019). Güzel Sanatlar Eğitimi Alanında Deneysel Nitelikteki Lisansüstü Araştırmaların İncelenmesi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 3(4), 93-110. doi: 10.29329/ijiape.2019.226.3

Harvard
Ulus, H. (2019). Güzel Sanatlar Eğitimi Alanında Deneysel Nitelikteki Lisansüstü Araştırmaların İncelenmesi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 3(4), pp. 93-110.

Chicago 16th edition
Ulus, Huseyin (2019). "Güzel Sanatlar Eğitimi Alanında Deneysel Nitelikteki Lisansüstü Araştırmaların İncelenmesi ". International Journal of Innovative Approaches in Education 3 (4):93-110. doi:10.29329/ijiape.2019.226.3.

References
 1. Alakuş, A. O. (2001). İlköğretim okulları 6. sınıf resim iş dersi öğretim programındaki grafik tasarımı konularının çok alanlı sanat eğitimi yöntemi ve bu yönteme uygun düzenlenmiş bir ortamda uygulanması. (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara. [Google Scholar]
 2. Ataman, A. (1993). Yaratıcılık ve eğitim. Türk Eğitim Derneği XVII. Eğitim Toplantısı, s. 105-128, Ankara.  [Google Scholar]
 3. Bulut, D. ve Gülsoy, Y. (2016). Sanat eğitimi araştırmalarının incelenmesi, Cilt 5. Sayı 4. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. [Google Scholar]
 4. Büyüköztürk, Ş. Kılıç, E. Akgün, Ö. Karadeniz, Ş. ve Demirel F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri, (18. Baskı), Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 5. Genç, S. Z. (2005). İlköğretimde sosyal becerilerin gerçekleşme düzeyinin belirlenmesi üzerine bir araştırma, Kastamonu Eğitim Dergisi. 13 (1), 41-54. [Google Scholar]
 6. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi. (Erişim Tarihi:20.07.2019). [Google Scholar]
 7. Özsoy, V. (2015), Görsel sanatlar eğitimi, (3. Baskı), Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 8. Öztürk, A. (2001). Eğitim öğretimde yeni yaklaşım: yaratıcı drama, Kurgu Dergisi, s. 18. 251-259. [Google Scholar]
 9. San, İ. (2003). Sanat ve Eğitim, Ankara: Ütopya Yayınevi. [Google Scholar]
 10. Soylu, B. (2011). Çoklu zeka kuramı destekli çok alanlı sanat eğitimi yönteminin öğrencilerin tutum ve performanslarına etkisi. (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara. [Google Scholar]
 11. Uçan, A. (2005) Müzik Eğitimi. (2. Baskı). Ankara: Evrensel Müzikevi. [Google Scholar]
 12. Yolcu, E. (2009), Sanat eğitimi, (2. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]