International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2019, Vol. 3(3) 40-54

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Kullanımları: Bir Durum Çalışması

Fatih Kana, Beste Şenkal & Yusuf Mete Elkıran

pp. 40 - 54   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2019.225.1

Published online: January 23, 2020  |   Number of Views: 154  |  Number of Download: 593


Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarını sosyal medya kullanım düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın örneklem grubunu Türkiye’nin batısında yer alan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Veri toplama işlemi yarı yapılandırılmış görüşme formuyla yapılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının materyal olarak sosyal medya kullanım düzeylerinin yüksek olduğu, sosyal medyada yer alan sayfaları ve hesapları takip ettiği, bu sayfa ve hesaplardan beğendikleri materyalleri öğretmenlik yaparken de kullanmak istedikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords: Sosyal Medya, Materyal, Alan Eğitimi


How to Cite this Article

APA 6th edition
Kana, F., Senkal, B. & Elkiran, Y.M. (2019). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Kullanımları: Bir Durum Çalışması . International Journal of Innovative Approaches in Education, 3(3), 40-54. doi: 10.29329/ijiape.2019.225.1

Harvard
Kana, F., Senkal, B. and Elkiran, Y. (2019). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Kullanımları: Bir Durum Çalışması . International Journal of Innovative Approaches in Education, 3(3), pp. 40-54.

Chicago 16th edition
Kana, Fatih, Beste Senkal and Yusuf Mete Elkiran (2019). "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Kullanımları: Bir Durum Çalışması ". International Journal of Innovative Approaches in Education 3 (3):40-54. doi:10.29329/ijiape.2019.225.1.

References
  1. Adıgüzel, O., Batur, H. Z., & Ekşili, N. (2014). Kuşakların değişen yüzü  ve y kuşağı ile ortaya çıkan yeni çalışma tarzı: mobil yakalılar. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear, 1(19).N [Google Scholar]
  2. Baş, T., Akturan,U.(2013). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık [Google Scholar]
  3. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E, Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayınları  [Google Scholar]
  4. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., & Madran, O. (2010). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. XV. Türkiye’de İnternet Konferansı, 2-4. [Google Scholar]
  5. Saban, A., Ersoy, A. (2016). Eğitimde nitel araştırma desenleri. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
  6. Şahin, M. C. (2009). Yeni Binyılın Öğrencilerinin Özellikleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2-9 [Google Scholar]
  7. Tektaş, N. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma. Tarih Okulu Dergisi, 2014(XVII). [Google Scholar]