International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Review article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2023, Vol. 7(3) 152-165

Thematization of University: A Quest for Establishing Agricultural Universities

Seval Bircan Yılmaz Yıldız & Ercan Kiraz

pp. 152 - 165   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2023.605.4

Published online: October 11, 2023  |   Number of Views: 56  |  Number of Download: 160


Abstract

Turkish higher education system with 209 universities, today, and many more on the horizon, demonstrates enormous quantitative development. During the last three decades, no city without a university approach resulted in a burgeoning higher education movement. Whether private or public this exponential effort to replenish cities with universities may be considered a positive impact. However, the positive impact of this numeric expansion remains a question to be investigated. This article does not just discuss positive or negative effects of establishing the very same style of universities in every neighboring city but concentrates on the ideas of a thematic university approach. Hence, instead of duplicating homothetic city universities, tendencies towards structuring specific sectoral universities may be a more efficient way of allocating resources accurately. Agriculture, for example, is one of the sectors that deserves free-standing universities.

Keywords: Thematic Universities, Agricultural Universities, Alternative Higher Education


How to Cite this Article

APA 6th edition
Yildiz, S.B.Y. & Kiraz, E. (2023). Thematization of University: A Quest for Establishing Agricultural Universities . International Journal of Innovative Approaches in Education, 7(3), 152-165. doi: 10.29329/ijiape.2023.605.4

Harvard
Yildiz, S. and Kiraz, E. (2023). Thematization of University: A Quest for Establishing Agricultural Universities . International Journal of Innovative Approaches in Education, 7(3), pp. 152-165.

Chicago 16th edition
Yildiz, Seval Bircan Yilmaz and Ercan Kiraz (2023). "Thematization of University: A Quest for Establishing Agricultural Universities ". International Journal of Innovative Approaches in Education 7 (3):152-165. doi:10.29329/ijiape.2023.605.4.

References
 1. Akingunloye, B.A., Okotoni, C.A. & Olowo, B.F. (2021). Implementation of Free Education: A Catalyst for Secondary Education Quality in Ondo State Secondary Schools, Nigeria International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(1), 44-62. doi: 10.29329/ijiape.2021.333.4 [Google Scholar] [Crossref] 
 2. Başar, M. (2014). Akademik girişimcilik. Kuruluş finansmanı ve şirketleşme süreci. Eskişehir: Nisan Kitabevi. [Google Scholar]
 3. Berichelea, A. (2007). Cumhuriyetin 100. Yılında (2023). Türkiye ve Türk Üniversiteleri, Gerçekler-Çözümler, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi , 39, 503-509. [Google Scholar]
 4. Birkenholz, R. and Simonsen, J.C. (2011). Characteristics of Distinguished Programs of Agricultural Education, Journal of Agricultural Education, 52(3), 16–26. DOI: 10.5032/jae.2011.03016. [Google Scholar]
 5. Bozkurt, F. ve Yılmaz, Ö. (2008). Şirket Okulları Yeni Kapısı Oldu, Ekonomist, 16-24. [Google Scholar]
 6. Celep, C. & Tülübaş, T. (2015). Yükseköğretimin yönetimi, Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 7. Castells, M. (2008). Ağ Toplumunun Yükselişi, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Translate; Ebru Kılıç, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 8. Çelik, Z. (2016). Türkiye’de vakıf üniversitelerinin mevcut durumu ve geleceği, İlem Politika Notu. [Google Scholar]
 9. DiMaggio, P.J. & Powell, W.W. (1991). New Institutionalism in Organizational Analysis,University of Chicago Press, Chicago. [Google Scholar]
 10. DPT, (2000). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı. Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, (DPT: 2534-ÖİK: 550), Ankara 2000. [Google Scholar]
 11. Erden, Z. (2006). Histories, institutional regimes and educational organizations: The case of Turkish higher education. Yayınlanmamış doktora tezi, Sabancı Üniversitesi. [Google Scholar]
 12. Erdoğan, İ. (2016), Gelenekten geleceğe eğitim bilimi, Kuram ve Uygulama. İstanbul: Sümer Kitabevi. [Google Scholar]
 13. Eren, V., Ufuk, O. & Dönmez, D. (2014). Üniversitelerde Stratejik Planlama Süreci:  Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Amme İdaresi   Dergisi, 47(2), 121-143. [Google Scholar]
 14. Ergüder, Ü., Şahin, M., Terzioğlu, T. & Vardar, Ö. (2009). Neden Yeni Bir Yükseköğretim Vizyonu? İstanbul: İstanbul Politikalar Merkezi. [Google Scholar]
 15. Eriş, A. (2004). Türkiye’de ve Dünya’da üniversite eğitimi. I. Ulusal Ziraat Fakültesi Öğrencileri Kongresi. [Google Scholar]
 16. Friedland, R. & Alford, R.R. (1991). Bringing society back in: Symbols, practices, and instutuional contradictions, pp.232-263. In W.W. Powel and P.J. DiMaggio (eds.), The New Institutionalizm in Organizational Analysis. Chicago Press. [Google Scholar]
 17. Güçlüay, S. (2013). Bizans imparatorluğunda toprak sistemi içerisinde themalar, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, 9, (1), 63 [Google Scholar]
 18. Gürüz, K., Şuhubi, E., Şengör, C., Türker, K. & Yurtsever, E. (1994). Türkiye’de ve Dünyada Yükseköğretim, Bilim ve Teknoloji. İstanbul: TÜSİAD. [Google Scholar]
 19. Gürüz, K. (1995). Türkiye’de ve Dünya’da Yükseköğretim, Bilim ve Teknoloji RaporuÜzerine Görüşler, TÜSİAD Yayınları No: T/95, 3-175. [Google Scholar]
 20. Gürüz, K. (2020). Medrese v. Üniversite, İnkilap Kitapevi, İstanbul. [Google Scholar]
 21. Holland, P. & Pyman, A. (2006). Corporate Universities: A Catalyst for Strategic Human Resource Development? Journal of European Industrial Trainning, 30 (1), 19 31. [Google Scholar]
 22. Kiraz, E. (2021, 2022). Program Geliştirme ve Öğretim: Uzmanlık Uygulamaları (Ders Notları). Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü. [Google Scholar]
 23. MEB. (1991). Yüksek Öğretim Geliştirme Planı. Milli Eğitim Bakanlığı Arşivi. [Google Scholar]
 24. McDonough, P. M., Antonio, A. L., Walpole, M., & Pérez, L. X. (1998). College Rankings: Democratized College Knowledge for Whom? Research in Higher Education, 39 (5), 513–537. http://www.jstor.org/stable/40196306 [Google Scholar]
 25. Morey, A. I. (2004). Globalization and the emergence of for-profit higher education. Higher education, 48 (1), 131-150. [Google Scholar]
 26. Özçağlar, A. (1988). Türkiye’de Tarım Alanlarının Coğrafi Dağılışının Doğal Çevre ile İlişkisi.D.T.C.F. Co. Araşt. Derg., (11), 131-150. [Google Scholar]
 27. Özer, G. (2021). Hollanda’nın tarımdaki yapısal dönüşümü ve bu dönüşümün uluslararasıticaretine yansımaları, Journal of Life Economics 8 (1), 69 - 79 [Google Scholar]
 28. Sart, G. (2018). OECD Ülkelerinde Küresel Rekabet Gücü ve Yükseköğrenimin Rolü. G. [Google Scholar]
 29. Sart & E. Sarıdoğan (Eds.), Ankara: Nobel Yayıncılık.Şimşek, M. (2014)., Yükseköğretimin dünü, bugünü, yarını. Yeni Türkiye Dergisi (Eğitim Özel Sayısı), 2 (7), 696-706. [Google Scholar]
 30. Tekeli, İ. (1995). Eğitim, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi. Cilt: III. İletişim Yayınları. [Google Scholar]
 31. TÜSİAD (1994). Türkiye’de ve Dünyada Yükseköğretim Bilim ve Teknoloji, İstanbul [Google Scholar]
 32. TÜSİAD (2003)., Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Temel İlkeler. TÜSİAD Yayın No: T/10–365, İstanbul 2003, p. 44. [Google Scholar]
 33. Üsdiken, B., Topaler, B. & Koçak, Ö. (2013)., Yasa, Piyasa ve Örgüt Tiplerinde Çeşitlilik: 1981 Sonrasında Türkiye’de Üniversiteler. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 68(3), 187-223. [Google Scholar]
 34. YÖK (2020). Yükseköğretim Projeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Ankara. [Google Scholar]
 35. B 30.1. DNK.0.00.00.00. 2001-54 Sayılı rapor 2020 Yılı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu Üzerine TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Değerlendirmesi 10 Şubat 2023 tarihinde https://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=33498 adresinden erişildi. [Google Scholar]
 36. YÖK (2007). Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Ankara. 2021 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu, Şubat 2022/ Strateji-Ve-Butce-Baskanligi 2021-Yili-Faaliyet-Raporu_28022022 12 Aralık 2022 tarihinde https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/Turkiyenin-yuksekogretim-stratejisi.pdf adresinden erişildi.  [Google Scholar]