International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2021, Vol. 5(2) 218-235

Bir Türk Öğrencinin Dijital Okuryazarlık ve Uzaktan Eğitim Bağlamında Kanada’da Eğitim Deneyimi: Bir Anlatı Araştırması

Mehtap Özden & Göknur Günay

pp. 218 - 235   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2021.363.2

Published online: July 09, 2021  |   Number of Views: 132  |  Number of Download: 228


Abstract

Bu çalışma Kanada’da öğrenim gören bir Türk öğrencinin eğitimde dijital okuryazarlık ve uzaktan eğitim hakkındaki deneyimlerini çözümlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden anlatı araştırmasına göre hazırlanmış, anlatı araştırmasının yedi aşamasına uygun olarak çalışma yürütülmüştür. Görüşme yöntemiyle veriler toplanmış ve Riessmann’ın veri analiz sınıflandırmasına göre tematik analizle değerlendirilmiştir. Anlatının analiz edilmesiyle elde edilen temalarla dijitalleşmeyi eğitime entegre etmeyi amaçlayan en eski ülkelerden biri olan Kanada’da,  eğitimde teknolojinin kullanımının ne seviyede olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Dijital okuryazarlığın lisede “Yeni Medya” kapsamında ana dil derslerinden biri olarak değerlendirildiği, üniversitede online laboratuvar derslerinde animasyonlarla etkileşimli dersler yapıldığı, derslerde araç gereç olarak bilgisayarın ve ilgili uygulamalarının temel araç gereç olarak kullanıldığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca Kanada’da özellikle lise eğitiminde Eğitim 3.0 dönemi uygulamalarının aktif olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır.

Keywords: Dijital okuryazarlık, eğitim, dil eğitimi, teknoloji, medya.


How to Cite this Article

APA 6th edition
Ozden, M. & Gunay, G. (2021). Bir Türk Öğrencinin Dijital Okuryazarlık ve Uzaktan Eğitim Bağlamında Kanada’da Eğitim Deneyimi: Bir Anlatı Araştırması . International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(2), 218-235. doi: 10.29329/ijiape.2021.363.2

Harvard
Ozden, M. and Gunay, G. (2021). Bir Türk Öğrencinin Dijital Okuryazarlık ve Uzaktan Eğitim Bağlamında Kanada’da Eğitim Deneyimi: Bir Anlatı Araştırması . International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(2), pp. 218-235.

Chicago 16th edition
Ozden, Mehtap and Goknur Gunay (2021). "Bir Türk Öğrencinin Dijital Okuryazarlık ve Uzaktan Eğitim Bağlamında Kanada’da Eğitim Deneyimi: Bir Anlatı Araştırması ". International Journal of Innovative Approaches in Education 5 (2):218-235. doi:10.29329/ijiape.2021.363.2.

References
 1. Bakioğlu, B., Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri, Turkish Studies, 15(4), 109-129. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502 [Google Scholar]
 2. Bayburtlu, Y.S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi, Turkish Studies, 15(4), 131-151. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44460 [Google Scholar]
 3. Benito-Osorio, D., Peris-Ortiz, M., Armengot, C.R. , Colino, A. (2013) Web 5.0: the future of emotional competences in higher education, Glob Bus Perspect Vol 1:274–287 DOI 10.1007/s40196-013-0016-5 [Google Scholar]
 4. Buckingham, D. ve Domaille, K. (2009) Making Media Education Happen: A Global View, Springer: Media Education in Asia, https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9529-0_3 [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Can, E. (2020) Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye'de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi Cilt 6, Sayı 2, 11-53 [Google Scholar]
 6. Ersöz, B. (2020) Yeni Nesil Web Paradigması: Web 4.0, Bilgisayar Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi– 2020; 1(2); 58-65 [Google Scholar]
 7. Dikmen, S. ve Bahçeci, F. (2020) Covid-19 Pandemisi Sürecinde Yükseköğretim Kurumlarının Uzaktan Eğitime Yönelik Stratejileri: Fırat Üniversitesi Örneği, Turkish Journal of Educational Studies, C.7, S.2, s.78-98 [Google Scholar]
 8. Gilster, P. (1997) Digital literacy. New York: John Wiley & Sons Inc [Google Scholar]
 9. Karadağ, E., ve Yücel, C. (2020). Yeni tip Koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: Lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması, Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 181–192. doi:10.2399/yod.20.730688 [Google Scholar] [Crossref] 
 10. Karakuş, N., Ucuzsatar, N., Karacaoğlu, M.Ö., Esendemir, N., Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 7(19), 220-241. DOI: 10.29000/rumelide.752297 [Google Scholar]
 11. Keskin, M. ve Derya, Ö. (2020) COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2020; 5(2): 59-67 [Google Scholar]
 12. Kocamanoğlu-Karaoğlu, A., Bal- Çetinkaya, K., Çimşir, E. (2020) Toplum 5.0 Sürecinde Türkiye’de Eğitimde Dijital Dönüşüm, Üniversite Araştırmaları Dergisi, Aralık 2020, Cilt 3, Sayı 3, Sayfa: 147-158 [Google Scholar]
 13. Kürtüncü, M. ve Kurt, A. (2020) COVID-19 Pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadıkları sorunlar, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) C.7 Sayı.5 s.66-7 [Google Scholar]
 14. Lankshear, L. ve Knobel, M. (2015) Digital Literacy and Digital Literacies: Policy, Pedagogy and Research Consideration for Education, Nordic Journal of Digital Literacy C.4, Sayı.8 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) [Google Scholar]
 15. Mücevher, M. H. (2020) Anlatı ve hayat hikâyesi araştırmaları, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.25, S.3, s.277-295. [Google Scholar]
 16. Özerbaş, M.A. ve Kuralbayeva, A. (2018) Türkiye ve Kazakistan Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi, MSKU Journal of Education ISSN 2148-6999 Cilt-Volume 5, Sayı- Number 1, (2018) Mayıs, DOI: 10.21666/muefd.314761 [Google Scholar]
 17. Reimers, F., Schleicher, A., Saavedra, J., Tuominen, S. (2020) Supporting the continuation of teaching and learning during the COVID-19 Pandemic, Erişim Tarihi: 15.02.2021 https://globaled.gse.harvard.edu/files/geii/files/supporting-the-continuation-of-teaching-and-learning-during-the-covid-19-pandemic.pdf [Google Scholar]
 18. Riessman, C.H. (2005) Narrative Analysis. In: Narrative, Memory & Everyday Life. University of Huddersfield, Huddersfield, pp. 1­7. [Google Scholar]
 19. Yaman, H. ve Dağtaş A. (2015) Kanada’nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye’deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Dil ve Edebiyat Egitimi Dergisi; Kayseri C. 3, S.14, s.77-114. [Google Scholar]
 20. UNICEF (2019) Digital literacy for children: exploring definitions and frameworks, Erişim Tarihi: 16.02.2021, https://www.unicef.org/globalinsight/media/1271/file/%20UNICEF-Global-Insight-digital-literacy-scoping-paper-2020.pdf [Google Scholar]
 21. Tonta, Y. (2012) Dijital Çağda Dünya Belleği: Dijitalleştirme ve Koruma Konferansı 26-28 Eylül 2012, Vancouver-Kanada, Erişim Tarihi:21.02.2021, [Google Scholar]
 22. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/unesco-memory-of-the-world-conference-report.pdf [Google Scholar]