International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2022, Vol. 6(3) 118-134

A Case Study: Digital Immigrant Classroom Teachers Opinions on Educational Technology

Ayşe Akdemir & Salih Zeki Genç

pp. 118 - 134   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2022.473.1

Published online: September 30, 2022  |   Number of Views: 93  |  Number of Download: 305


Abstract

A digital immigrant is a person who was born in the year 1980 and before, and later became involved in the digital world. The use of rapidly developing technology in all areas of life, as well as in the field of education, has become inevitable. Today, all classroom teachers are responsible for the education of digital native students born in the age of technology. In this context, it is expected that teachers will also have the skills of using educational technologies. It is extremely important for teachers to have the skills to use technology so that they can provide the needs of their digital native students. This study examines the views of digital immigrant classroom teachers on the use of educational technologies. This study aims to make an assessment in accordance with the views of digital immigrant classroom teachers on the use of educational technologies. In the study conducted in a qualitative pattern, a semi-structured interview form was used as a data collection tool. The study group of the study consists of 34 digital immigrant classroom teachers working in 29 primary schools affiliated to the National Education Directorates of the central district of Çanakkale province. According to the findings obtained, digital immigrant classroom teachers are trying to cathing the difference between when they started their job and the technology used today, but they are having difficulty in this, the material and content for their lessons preparing the teacher's reasons for engaging and convenience using the internet, computer, mobile phone and internet use as they see they see the source of the often harmful and textbooks suffice results have been achieved.

Keywords: Digital Migrant, Digital Native, Educational Technologies, Education, Elementary Education


How to Cite this Article

APA 6th edition
Akdemir, A. & Genc, S.Z. (2022). A Case Study: Digital Immigrant Classroom Teachers Opinions on Educational Technology . International Journal of Innovative Approaches in Education, 6(3), 118-134. doi: 10.29329/ijiape.2022.473.1

Harvard
Akdemir, A. and Genc, S. (2022). A Case Study: Digital Immigrant Classroom Teachers Opinions on Educational Technology . International Journal of Innovative Approaches in Education, 6(3), pp. 118-134.

Chicago 16th edition
Akdemir, Ayse and Salih Zeki Genc (2022). "A Case Study: Digital Immigrant Classroom Teachers Opinions on Educational Technology ". International Journal of Innovative Approaches in Education 6 (3):118-134. doi:10.29329/ijiape.2022.473.1.

References
 1. Akçay, A., Şahin, A. (2013). Bir Öğretim Yöntemi Olarak Web Macerası (WebQuest). Bilişim Teknolojileri Dergisi, 6(1). [Google Scholar]
 2. Akkoyunlu, B., (2002). “Educational Technology in Turkey: Past, Present and Future”. Educational Media International, 39 (2), 165-174. [Google Scholar]
 3. Algan, C. E. (2006). Özel Okullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Öz-Yeterlilikleri ve Derslerinde Bilgi Teknolojilerinden            Yararlanma Durumları. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, BÖTE ABD, Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 4. Alibec, C., Sandiuc, C. (2015). The Benefıts Of E-Learnıng Through WebQuest (Web Macerası). A Case Study. The 11th International Scientific Conference eLearning          and Software for Education Bucharest, April 23-24 [Google Scholar]
 5. Alkan, C. (1997). Eğitim teknolojisi (5. Baskı). Anı Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 6. Anderson, T. (2003). “Getting The Mix Right Again: An Updated And Theoretical Rationale for İnteraction”. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 4 (2). [Google Scholar]
 7. Arabacı, B., Polat, M. (2013). Dijital Yerliler, Dijital Göçmenler ve Sınıf Yönetimi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 12(47):11-20. [Google Scholar]
 8. Aşkar, P. (1991). Bilgisayar Destekli Öğretim Ortamı. Eğitimde Nitelik Geliştirme, Eğitimde           Arayışlar 1. Sempozyumu Bildiri Metinleri, s. 174-177, İstanbul. [Google Scholar]
 9. Requirements for the Degree of Master of Education University of Prince         Edward Island. [Google Scholar]
 10. Çakır, C. (2004). Anlamın Bağlam Açısından İncelenmesi: Kökanlambilim ve Artanlambilim. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,24(3):245-255 [Google Scholar]
 11. Çakır, R. & Yıldırım, S. (2009). Bilgisayar öğretmenleri okullardaki teknoloji entegrasyonu hakkında ne düşünüyor? İlköğretim Online, 8(3), 952-964. [Google Scholar]
 12. Çiftçi, S. (2018). Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi ve Bu Süreçte       Kullanılan Kitaplara Yönelik Görüşleri. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri             Enstitüsü Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Antalya. [Google Scholar]
 13. Demir, K. (2006). Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Derslerinde          Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gazi     Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmış Doktora Tezi Ankara. Tez No:187631 [Google Scholar]
 14. Fisch, K., McLeod, S. (2007). Did you know? [Video].  http://www.youtube.com/watch?v=pMcfrLYDm2U adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 15. Güven, İ. (2001). Öğretmen Yetiştirmenin Uluslararası Boyutu. Milli Eğitim Dergisi, 150,    20-27 [Google Scholar]
 16. Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş. & Dalgıç, G. (2010). Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 145-166 [Google Scholar]
 17. Hassanien, A. (2006). Using WebQuest to support learning with technology in higher education. Journal of Hospitality, Leisure, Sport, and Tourism Education, 5(1), 41–49. [Google Scholar]
 18. Huberman, M., Miles, M. (Ed) (2016). Nitel veri analizi. Ankara: Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 19. Kaban Kadıoğlu, Z. (2013). Teknoloji Çağında E- Tüketim ve Genç Tüketicilerin Değişen Tüketim Algıları. AJIT‐e: Online Academic Journal of Information Technology, 4(13). http://www.ajit‐e.org/?menu=pages&p=details_of_article&id=42 [Google Scholar]
 20. Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 21. Katırcı, E. (2010). Farklı Çoklu Ortamların Öğrencilerin Mekanik Konusundaki Kavram           Yanılgılarının Giderilmesine Ve Bilişsel Yüklenmelerine Etkilerinin İncelenmesi:         Görsel-Uzamsal Zekâ Boyutunda Bir Analiz. Yayınlanmış yüksek lisans tezi,   Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 22. Kirk, J. & Miller, M. L. (1986). Reliablity and validity in quantitie research. Beverly Hills, CA: Sage [Google Scholar]
 23. Kranzberg, M. (1995). Technology and History: “Kranzberg’s Laws”. Bulletin of         Science, Technology & SocietyJournal. 15(1):5-13.         https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/027046769501500104 [Google Scholar]
 24. Lenhart, A., Madden, M., Macgill, A.R., & Smith, A. (2007). Teens and social media: The use of social media gains a foothold in teen life as they embrace the conversational nature of interactive online media. Pew Internet & American Life     [Google Scholar]
 25. Lindstorm, M. (2003). Brand child. CSA Yayın Ajansı, Çev. Aytül Özer, Duygu Günkut,     İstanbul [Google Scholar]
 26. McDermott, J. (1981). Technology: theopiate of the intellectual’s technology and man’s    future. New York: St. Martin’s press. [Google Scholar]
 27. Mercan, M., Filiz, A., vd. (2009). Bilgisayar Destekli Eğitim ve Bilgisayar Destekli Öğretimin Dünyada ve Türkiyede Uygulamaları. 11. Akademik Bilişim Konferansı     Bildirileri. 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa [Google Scholar]
 28. Oblinger, D. G., ve Oblinger, J. L. (2005). Educating the net generation.Available from   www.educause.edu/educatingthenetgen/ [Google Scholar]
 29. Prensky, M. (2003). Has growing up digital and extensive video game playing affected younger military personnel’s skill sets? Paper presented at the I/ITSEC 2003 [Google Scholar]
 30. Prensky, M. (2001a). Digital Natives, Digital Immigrants. From On the Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001). [Google Scholar]
 31. Prensky, M. (2001b). Do they really think differently? Published in on the horizon (NCBUniversity Press, Vol. 9 No. 6, December 2001). [Google Scholar]
 32. Prensky, M. (2004). The Emerging Online Life of the Digital Native: What they do       differentl because of technology and how they do it. The Emerging Online Life Of The Digital Native. [Google Scholar]
 33. Prensky, M. (2005). Listen to the Natives. Educational Leadership. Learning in the Digital Age, 63(4): 8-13. [Google Scholar]
 34. Rıza, E. (2003). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları ve Materyal Geliştirme. Nadir Kitap.izmir. ISBN: 975-96446-1-4-448. [Google Scholar]
 35. Simina, O. (2005). Next in the line: Romanians at the gate of the EU. SISEC Discussion Papers No: II/1 [Google Scholar]
 36. Tavşancıl, E. Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. Epsilon Yayınları: İstanbul [Google Scholar]
 37. Tonta, Y. (2009). Dijital Yerliler, Sosyal Ağlar ve Kütüphanelerin Geleceği. Türk         Kütüphaneciliği 23(4):742-768. [Google Scholar]
 38. Tuti, S. (2005). Eğitimde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Performans Göstergeleri,      Öğrenci Görüşleri ve Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Yayınlanmış    Yüksek   Lisans Tezi, Fen Bilimler Enstitüsü, BÖTE ABD, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 39. Türkçe Sözlük-10. Baskı- (Türk Dil Kurumu 2005 Basım) [Google Scholar]
 40. www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779 [Google Scholar]
 41. www.mebbis.meb.gov.tr [Google Scholar]
 42. Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim Dergisi, [Google Scholar]
 43. 23(112): 7-17. [Google Scholar]
 44. Yılmaz, İ. (2006). Eğitim Fakültesinde Eğitim Görmekte Olan Öğretmen Adaylarının Bilgisayar ve Internet Kullanımına Yönelik Tutumların Belirlenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Manisa Celal Bayer Üniversitesi [Google Scholar]