International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2023, Vol. 7(1) 28-41

A Study on Teachers' Perceptions of Curriculum Changes

Alper Aytaç

pp. 28 - 41   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2023.540.3

Published online: March 31, 2023  |   Number of Views: 83  |  Number of Download: 196


Abstract

This study aims to examine teachers' perceptions of curriculum change in terms of various variables. The sample of the study consists of 349 teachers working in a city in Turkey in the fall semester of the 2022-2023 academic year. The convenience sampling method was used in the study sample. The Curriculum Changes Perception Scale was used in the study. In the analysis of the data, arithmetic means, standard deviation, independent t-test, one-way analysis of variance were used. According to the results of the study, the resistance levels of the teachers to the curriculum are high. According to the opinions of the teachers, the changes made in the curriculum are not reflected in the learning-teaching process efficiently. Teachers' perceptions of curriculum change do not differ significantly according to gender and professional seniority variables. Teachers' perceptions of changes in the curriculum differ significantly according to the location of the school where they work. Accordingly, it was determined that teachers working in rural areas showed more resistance to the changes in the curriculum. Teachers' perceptions of curriculum change differ significantly according to the type of school they work in. Accordingly, it was determined that teachers working in primary and secondary schools showed more resistance to the changes in the curriculum. Various suggestions have been presented in the context of the results of this study.

Keywords: Teachers, Currciculum, Change


How to Cite this Article

APA 6th edition
Aytac, A. (2023). A Study on Teachers' Perceptions of Curriculum Changes . International Journal of Innovative Approaches in Education, 7(1), 28-41. doi: 10.29329/ijiape.2023.540.3

Harvard
Aytac, A. (2023). A Study on Teachers' Perceptions of Curriculum Changes . International Journal of Innovative Approaches in Education, 7(1), pp. 28-41.

Chicago 16th edition
Aytac, Alper (2023). "A Study on Teachers' Perceptions of Curriculum Changes ". International Journal of Innovative Approaches in Education 7 (1):28-41. doi:10.29329/ijiape.2023.540.3.

References
 1. Alemdar, M., & Aytaç, A. (2022). The impact of teachers' educational philosophy tendencies on their curriculum autonomy. Journal of Pedagogical Research, 6(1), 270-284. https://doi.org/10.33902/JPR.2022.166 [Google Scholar] [Crossref] 
 2. Aslan, S. & Gürlen, E. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin program okuryazarlık düzeyleri [Secondary School Teachers’ Level of Curriculum Literacy]. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 171-186. 10.29299/kefad.2018.20.01.006 [Google Scholar]
 3. Aşçı, M. & Yıldırım, R. (2020). Öğretmen failliği ile öğretim programına bağlılık arasındaki ilişki: Yunus Emre ilçesi örneği [The Relationship between the teacher agency and the teachers’ commitment to the curriculum: Yunus Emre dstrict sample]. OPUS International Journal of Society Researches, Eğitim ve Toplum Özel sayısı, 6126-6149. 10.26466/opus.806477 [Google Scholar]
 4. Aytaç, A. (2021). A Study of teachers’ self-efficacy beliefs, motivation to teach, and curriculum fidelity: A path analysis model. International Journal of Contemporary Educational Research, 8(4), 130–143. https://doi.org/10.33200/ijcer.898186 [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Aytaç, A., & Kaygısız, N. (2021). A relational analysis of teachers’ approaches to curriculum design and classroom management styles E-International Journal of Educational Research, 12(4), 20-40. https://doi.org/10.19160/e-ijer.928384 [Google Scholar] [Crossref] 
 6. Baş, G., & Şentürk, C. (2019). Teachers’ educational beliefs and curriculum orientations: A relational research. Teachers and Curriculum, 19(1), 45-53. [Google Scholar]
 7. Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum [Data analysis handbook for social sciences: Statistics, research design, SPSS applications and interpretation]. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 8. Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi [Quantitative data analysis in the scientific research process with SPSS]. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 9. Çetinkaya, S. & Tabak, S. (2019). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlık yeterlilikleri. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 38(1) , 296-309. [Google Scholar]
 10. Çobanoğlu, R. & Yıldırım, A. (2021). Türkiye’de program geliştirme çalışmaları: Cumhuriyet’in ilanından günümüze tarihsel bir analiz [Curriculum development studies in Turkey: A historical analysis from the declaration of republic to present]. TEBD, 19(2), 810-830. https://doi.org/10.37217/tebd.912329 [Google Scholar] [Crossref] 
 11. Demirel, Ö. (2007). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme [Curriculum development in education from theory to practice].  Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 12. Dinç, E., & Doğan, Y. (2010). İlköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler öğretim programı ve uygulanması hakkında öğretmen görüşleri [The views of teachers on the upper primary social studies curriculum and its practice]. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 17-49. [Google Scholar]
 13. Durkheim, E. (2016). Eğitim ve sosyoloji [Education and sociology]. (Çev. P. Ergenekon). İstanbul: Pinhan Yayıncılık. [Google Scholar]
 14. Duru, A., & Korkmaz, H. (2010). Öğretmenlerin yeni matematik programı hakkındaki görüşleri ve program değişim sürecinde karşılaşılan zorluklar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 67-81. [Google Scholar]
 15. Erdamar, F. T., & Akpınar, B. (2020). Yönetici perspektifinden sınıf öğretmenlerinin program okuryazarlık becerilerinin analizi [The analysis of primary school teachers' curriculum literacy skills from the administrators' perspective]. Journal of History School, 52,1861-1884. http://dx.doi.org/10.29228/Joh.49301 [Google Scholar]
 16. Ertük, S. (2013). Eğitimde “program” geliştirme [Developing a “curiiculum” in education]. Ankara: Edge Akademi. [Google Scholar]
 17. Hong, W-P., & Youngs, F. (2014). Why are teachers afraid of curricular autonomy? Contradictory effects of the new national curriculum in South Korea. Asia Pacific Journal of Education, 36, 1-14. https://doi.org/10.1080/02188791.2014.959471 [Google Scholar] [Crossref] 
 18. Hu, L.-t., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1–55. [Google Scholar]
 19. Karakaya, Ş. (2003). Modernizm, postmodernizm ve öğretmen çalışma kültürü [Modernism, postmodernism and teacher work culture]. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 20. Karsantık, Y., & Yağcı, E. (2021). Türkiye’de İngilizce dersi öğretim programlarındaki değişim üzerine araştırmalar: Bir meta-sentez çalışması [Research on english language curriculum change in Turkey: A meta-synthesis study]. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(32), 625-654 [Google Scholar]
 21. Kayır, G., & Toraman, Ç. (2021). Development of curriculum changes perception scale and teachers’ perceptions of curriculum changes. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(2), 7-24. [Google Scholar]
 22. Klein, J. W. (1973). Making or breaking it: The teacher's role in model (curriculum) implementation. Young Children, 8(6), 359-366. [Google Scholar]
 23. Milli Eğitim Bakanlığı (2018). MEB 2023 vizyon belgesi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. [Google Scholar]
 24. Ornstein, C., A. & Hunkins, P. F. (2014). Programın felsefi temelleri [Philosophical foundations of the curriculum] (Çev. S.  Demiral). Eğitim programı: Temeller, ilkeler ve sorunlar [Curriculum: Fundamentals, principles and issues] içinde (s. 43-84). (Çev. Editörü Arı, A.). Konya: Eğitim Yayınevi. [Google Scholar]
 25. Özdemir, S. M. (2009). Eğitimde program değerlendirme ve Türkiye’de eğitim programlarını değerlendirme çalışmalarının incelenmesi [Currıculum evaluation in education and examination of the curriculum evaluation studies in Turkey]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 126-149. [Google Scholar]
 26. Özden, Y. (2014). Öğrenme ve öğretme [Learning and teaching]. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 27. Saylan, N. (1995). Eğitimde program tasarısı: Temeller, prensipler, kriterler [Curriculum design in education: Fundamentals, principles, criteria]. Balıkesir: İnce Ofset. [Google Scholar]
 28. Senemoğlu, N (2004). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya [Developmental learning and teaching: From theory to practice]. Ankara: Gazi Kitabevi. [Google Scholar]
 29. Sönmez, V. (2001). Program geliştirmede öğretmen el kitabı [Teacher's handbook on curriculum development]. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 30. Susam, B., & Demir, M. K. (2020). Öğretim programlarının değişimi üzerine sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi [Evaluation of classroom teachers’ views on the change in curriculums]. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları dergisi, 6(2), 245-267. 10.38089/ekuad.2020.18 [Google Scholar]
 31. Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri [Structural equation models]. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74. [Google Scholar]
 32. Turgut, İ. (1992). Eğitim üzerine felsefi bir deneme [A philosophical essay on education]. İzmir: Bilgehan Matbaası. [Google Scholar]
 33. Tyler, R. W. (2014). Eğitim programlarının ve öğretimin temel ilkeleri [Basic principles of curriculums and teaching]. (Çev. M. E. Rüzgar & B. Aslan). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 34. Ünsal, S., & Korkmaz, F. (2017). Eğitim programı tasarımı tercihlerine yönelik öğretmen görüşleri [Teachers’ views on their preferences regarding curriculum design orientation]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1): 275-289. [Google Scholar]
 35. Yıldız, S. (2018). The relationship between the curriculum design orientations preference and curriculum fidelity of preservice teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 10(2), 1-12. [Google Scholar]
 36. Yolcu, O., & Akar-Vural, R. (2020). A scale development study on measuring science teachers' autonomy on curriculum. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 10(1), 29-52. [Google Scholar]