International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2018, Vol. 2(1) 23-33

Eğitimin ve Okuma-Yazmanın Sosyo-Politik Bağlantısı ve Çocukluğun İnşası

Mustafa Kocaarslan, Turgay Öntaş & Taner Atmaca

pp. 23 - 33   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2018.134.3

Published online: March 31, 2018  |   Number of Views: 366  |  Number of Download: 859


Abstract

Bu çalışmanın amacı endüstri devrimi sonrası gittikçe yaygınlık kazanan kitlesel örgün eğitimin ve ilk kademesinde öğretilen okuma-yazma becerilerinin sosyo-politik yanına yönelik bazı tespitler yapmaktır. Siyasal rejimlerin kendi idaresini sürdürme kaygısı ve beklentisi olduğu hatırdan çıkarılmadığında her devletin kendi idaresine ve iradesine hizmet edecek zihin örüntüsüne sahip bireyler yetiştirme çabası olduğu dikkatlerden kaçmayacaktır. Bireylerin devletle olan resmi bağının güçlendirildiği kurumlar ilk etapta okullar olmaktadır. Okulların okuma-yazma eylemini devletin öngördüğü içerik ile birlikte örtük bir yolla bireylere sunmasının aynı zamanda resmi ideolojinin eğitim aracılığıyla bireylere aktarılması-dayatılması manasına gelip gelmediği konusunun güncel entelektüel tartışmalara kapı araladığı bilinen bir gerçektir. Bu durum aslında büyük iktidarın yani devlet aygıtının yurttaşlar üzerindeki tahakkümünün de resmidir. Devlet, resmi ideolojisini yurttaşlarına okullar aracılığı ile sunar. Okullar bu yönüyle eğitimin ideolojik işlevine de ev sahipliği yapar. Okulların ilk kademesindeki öğrenciler yaş grubu itibari ile zihinsel şekillenme açısından hassas bir evrededir. Kişilik ve karakterin en hızlı ve yoğun şekillendiği dönem erken çocukluk evresidir. Bu dönem okuma yazma öğrenilen evreye de tekabül etmektedir. Erken çocukluk döneminde çocukların okuma-yazma öğrenirken bir yandan da kullanılan metinler ve öğretim içeriği ile doğrudan ve dolaylı olarak sosyo-politik zihin haritaları oluşturduğu ileri sürülebilir. Bu bağlamda düşünüldüğünde okuma-yazma öğretiminin akademik ve entelektüel yönü olduğu kadar ideolojik yönü de vardır.

Keywords: İdeoloji, sosyalizasyon, okuma-yazma, çocukluk


How to Cite this Article

APA 6th edition
Kocaarslan, M., Ontas, T. & Atmaca, T. (2018). Eğitimin ve Okuma-Yazmanın Sosyo-Politik Bağlantısı ve Çocukluğun İnşası. International Journal of Innovative Approaches in Education, 2(1), 23-33. doi: 10.29329/ijiape.2018.134.3

Harvard
Kocaarslan, M., Ontas, T. and Atmaca, T. (2018). Eğitimin ve Okuma-Yazmanın Sosyo-Politik Bağlantısı ve Çocukluğun İnşası. International Journal of Innovative Approaches in Education, 2(1), pp. 23-33.

Chicago 16th edition
Kocaarslan, Mustafa, Turgay Ontas and Taner Atmaca (2018). "Eğitimin ve Okuma-Yazmanın Sosyo-Politik Bağlantısı ve Çocukluğun İnşası". International Journal of Innovative Approaches in Education 2 (1):23-33. doi:10.29329/ijiape.2018.134.3.

References
 1. Akyol, H. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık. [Google Scholar]
 2. Alver, K. (2005). Okumanın halleri: Okumanın sosyolojisi üzerine. Sivil Toplum: Düşünce Araştırma Dergisi 3(12), 36-43. [Google Scholar]
 3. Apple, M.(2012). Eğitim ve iktidar. İstanbul: Kalkedon Yayınları. [Google Scholar]
 4. Benda, J. (2006). Aydınların ihaneti. Ankara: Doğu-Batı Yayınları. [Google Scholar]
 5. Block, C., Gambrell, L., & Pressley, M. (Eds.). (2002) Improving comprehension instruction rethinking research, theory, and classroom practice. San Francisco, Ca. Jossey-Bass. [Google Scholar]
 6. Bodrova, E., & Leong, D. (1996). Tools of the mind: The Vygotskian approach to early childhood education. Englewood Cliffs, N.J: Merrill. [Google Scholar]
 7. Cohen, L. Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. NewYork: Routledge. [Google Scholar]
 8. Eskicumalı, A.(2003). Eğitim ve toplumsal değişme: Türkiye’nin değişim sürecinde eğitimin rolü, 1923-1946, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi. 19 (2). 15- 29.  [Google Scholar]
 9. Fichter, J. (2002). Sosyoloji nedir?. Ankara. Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 10. Freire,P., ve Macedo, D.(1998). Okuryazarlık: Sözcükleri ve Dünyayı Okuma.(S.Ayhan,Çev.) İstanbul: İmge Yayınları. [Google Scholar]
 11. Giddens, A.( 1994). Sociology. Cambridge,UK. Polity Press. [Google Scholar]
 12. Hannay, L. M. (1984). Cultural reproduction via the hidden curriculum. Doctoral Dissertation. Ohio: The Ohio State University. [Google Scholar]
 13. Huey, E. B. (1974). The psychology and pedagogy of reading. Boston: MIT. [Google Scholar]
 14. Göktürk, A. (1997). Okuma uğraşı. İstanbul:YKY. [Google Scholar]
 15. Konuk, O.(2006). “Bir Sorun ve Çözüm Alanı Olarak Türk Eğitim Sistemi”, Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı. Ankara: Nova Yayınevi. [Google Scholar]
 16. Manguel, A. (2010). Okumanın Tarihi. İstanbul. Yapı Kredi Yayınları.  [Google Scholar]
 17. Mannheim, K. (1951). Freedom, Power and Democratic Planning. London: Routladge&Kegan Paul. [Google Scholar]
 18. McNaughton, S. (2006). Considering culture in research-based interventions to support early literacy. In D. Dickinson & S. Neuman (Eds.), Handbook of Early Literacy [Google Scholar]
 19. Research, Vol. 2 (pp. 229-240). New York: The Guilford Press. [Google Scholar]
 20. No Child Left Behind Act of 2001 [NCLB] (2001). 14 Kasim 2015 tarihinde http://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/esea02/107-110.pdf sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 21. Oskay, Ü.(1971).Gelişme Açısından Kültür Değişimi. Ankara: Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 22. Öntaş, T. (2014). Özel öğretim kurumundaki sınıf öğretmenlerinin milli eğitim ideolojisini yeniden üretme pratiklerinin okul etnografyasıyla incelenmesi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 23. Özensel, E. (2003). Sosyolojik bir olgu olarak değer. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (3), 217-239. [Google Scholar]
 24. Öztan, G. G. (2009). Türkiye'de çocukluğun politik inşası. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul. [Google Scholar]
 25. Parlak, İ. (2005). Türkiye'de eğitim-ideoloji ilişkisi: erken cumhuriyet dönemi tarih ve yurt bilgisi ders kitapları üzerine bir inceleme. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Ankara.  [Google Scholar]
 26. Perfetti, C. A. (1985).  Reading Ability.  NY: Oxford University Press. [Google Scholar]
 27. Rogoff, B. (1998). Cognition as a collaborative process. In D. Kuhn & R. Siegler (Eds.), Cognition, perception, and language (Vol. 2, pp. 679-744). In W. Damon (Ed.), [Google Scholar]
 28. Handbook of Child Psychology (5th ed.). New York: Oxford University Press. [Google Scholar]
 29. Slavin, R. E. (1997). Educational psychology: Theory and practice. Boston: Allyn and Bacon. [Google Scholar]
 30. Spindler, G. D. (2011). Anthropology and education: an overview. D. J. Hodges (Ed.), The Anthropology of Education Classic Readings (s. 19-40). USA: Cognella. [Google Scholar]
 31. Sweet, A. P. & Snow, C.  Reconceptualizing Reading Comprehension. In C.C. Block, L. B.  Gambrell, & M. Pressley (Eds.) Improving Comprehension Instruction: Rethinking Research (pp. 54-79) Newark, DE, International Reading Association, 2002. [Google Scholar]
 32. TEDMEM. (2015). Ulusal Eğitim Programı 2015-2022. Ankara: Türk Eğitim Derneği.  [Google Scholar]
 33. Tezcan, M. (2003). Eğitimin Siyasal Temelleri. V. Sönmez içinde, Öğretmenlik Mesleğine Giriş (s. 367-383). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 34. Üstel, F. (2001). II. Meşrutiyet ve Vatandaşın İcadı. T. Bora, & M. Gültekingil içinde, Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi (s. 166-179). İstanbul: İletişim Yayınları. [Google Scholar]
 35. Wasik, B. (2004). Family literacy programs: Synthesizing across themes, theories, and recommendations. In B. Wasik (Ed.), Handbook of family literacy (pp. 617-632). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. [Google Scholar]
 36. Vygotsky, L. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. [Google Scholar]